Monday , February 5 2024

අපේ අලුත් Telegram චැනල් එකට පහතින් එකතු වෙන්න
👇☺️

අකලට පර වූ මලක් වුනෙමි – Sinhala wal katha

මම මගේ දුක්බර කතාව ඔයාලට කියන්න හිතුගේ ඒගකන් හැගමෝටම
පාඩමක් ගේවි කියල හිතුනු නිසයි. අගේ ගම මහනුවරට ටිකක් ළඟ. ගම එගහේ
වුනත් අගේ තාත්තා වැඩ කගේ ආරක්ෂක අංශගේ. ඉතින් අපිට තාත්ත ට
ලැගබන මාරුවීම් අනුව රගේ එක එක පළාත් වලට යන්න සිද්ද වුනා. ඒ
වගේම විවිධ අය ඇසුරු කරන්න ලැබුනා. මමයි අක්කයි විතරයි අගේ
ගදමවුපියන්ට හිටිගේ. අක්කා මට වඩා අවුරුදු 3ක් විතර මට යන්තම් මතක
තිගයන කාගේ අපි හිටිගේ බදුේල පැත්ගත් ඇගනක්ස් එකක. ඒ අගනක්සිය
අයිති ඇන්ටිලා හරිම ගහොඳයි. ඒ ඇන්ටිලට හිටිගේ ළමයි ගදන්ගනක් විතරයි.
ඒ ගදන්නම පිරිම ළමයි. එක අයිය ගකගනක් අගේ අක්කගේ වයගසේ.
අයියාගේ නම තමයි ගයාන්.අනිත් මේලි මට වඩා අවුරුද්දක් විතර
බාලයි.අපි හතරගදනාම පාඩම් කගේ ගසේලම් කගේ එකට හවසට පාඩම්
කරලා ඉවර ගවලා අපි ඔක්ගකොම ගසේලම් කරන්න යනවා. මට වයස 11ක්
විතර කාගේ අගේ අම්මයි තාත්තයි ගගම් වුන මල ගගදරක යන්න ලැහැස්ති
වුනා. අම්මලා මාවයි අක්කයි තියලා යන්න ලැහැස්ති වුගන්. ගමොකද
බදුේගේ ඉඳලා නුවරටම ගගොඩක් දුර නිසා. ඉතින් ගමට යන එක ඊටත් වඩා
දුරයිගන. ඇන්ටිලා ගගදර තමයි අපි ගදන්නව තියලා යන්න ලැහැස්ති වුගන්.
හැබැයි අක්කා කැමති වුගන් නැහැ නවතින්න. ගමොකද එයාට ගගම් යන්න
ඕන වුනා. මට ඉතින් ඔය බස් වල ගමන ඒ තරම් අේලන්ගන් නැති නිසා මම
කැමැත්ගතන්ම නතර වුනා. ඉතින් රෑ මම හිටිගේ ඇන්ටිලා ගගදර. මේලි
හැමදාම නිදා ගන්ගන් ඇන්ටිලා එක්කම එයාලගේ කාමගේමයි. මම එදා ඒ
ගගදරට අලුත් නිසා ඉන්න තැනක් තිබුගන් නැහැ. මම තනියම නිදාගන්න
බයයි. ඉතින් මම අයියගේ කාමගේ නිදාගන්න කැමති වුනා. ඉතින් මමයි
ගයාන් අයියයි එයාගේ ඇගඳේ රෑ නිදා ගත්තා. මම බය නිසා නයිේ බේබ් එක
දාගගන තමයි අපි නිදා ගත්ගත්. මම ඉතින් ගහොදට ගපොරවාගගන නිදාගන්න
ලැහැස්ති වුනා. අයියත් මට එහායින් හිටිගේ. එයා පිජාමා එකක් ඇඳගගන
හිටිගයත්. ටික ගවලාවකින් මම දැක්ක ලයිේ එගක් එළිගයන් ගයාන් අයියා
එයාගේ පිජාමා එක ඇතුලට අත දාගගන ගමොනවද කරනවා. ඉතින් මම පංචි
වුනත් කුතුහලයක් ආවා ගමයා ගම් ගමොකක්ද කරන්ගන් කියලා දැනගන්න.
ඉතින් මම එයාට ගහොගරන් එයා දිහා බලාගගන හිටියා ගයාන් අයියා එයාගේ
පිජාමා එක යන්තම් පහලට කරලා එයාගේ අවයවය එලියට අරන් ඒක
මිරිකගන්නවා වගේ මම දැක්කා. ගපොඩි වුනත් මට ඒ ගදය දැක්කම හිනා
ගියා. ඇත්තම කියනවා නම් මට ඒ ගැන ගත්රුමක් තිබුගන් නැහැ.
ගකොගහොමහරි මගේ හිනාවට අයියට තරහා ගියා. “ගමොකද තමුගසේ හිනා
ගවන්ගන්?” “ගමොනවද ඔයා කරන්ගන් ඔය?” “ඒක දැනගන්න ඕනද
තමුගසට ?” “මම දැක්කා…
ආගේ දැනගන්න ඕන නැහැ” ඒ කතාවට එයාට තරහ ගියා ගගොඩක්ම. ඉතින්
එයා කගේ මම ගපොරවාගගන හිටිය ගබඩ් ෂීේ එක ඇදලා දාප එකයි. මම
අයියා දිහා බැලුගේ ටිකක් තරගහන්. “ගමොකද මගේ ගබඩ් ෂීේ එක ඇදලා
දැම්ගම්?” මම එගහම කියලා ආගයත් ගපොරවා ගත්තා. ගයාන් අයියා කගේ
ආගයත් මගේ ගබඩ් ෂීේ එක ඇදලා දැම්ම එකයි. ඒ පාර නම් මගේ ගවුම එක
පැත්තකින් දණහිගසන් අඟේ කීපයක් උඩට ආවා. මට ඒ පාර නම් ටිකක්
තරහා ආවා. “ඉන්නවගකෝ මම අම්මට කියනවා….” එගහම කියලා මම ගවුම
ආගයත් හදාගගන ගපොරවගත්තා. ඊට පස්ගසේ ආගයමත් නිදාගන්න හැදුවා .
ගයාන් අයියා ආගයත් මගේ ගබඩ් ෂීේ එක ඇදලා දැම්මා. මම ආගයත් එක
ගපොරවගන්න හදනගකොට එයා ඒකට ඉඩ දුන්ගන් නැහැ. එයා මගේ ලඟට
ආගේ රහසක් කියන්න වගේ. “නංගී… මම ගපොඩි වැඩක් දන්නවා. අපි
ගදන්නා ඒක කරමු” “ගපොඩි වැඩක්?” මම ඇහුගේ හිතාගන්න බැරිවයි.
“ඔවු… නියම වැඩක්… අපි කරලා බලමුගකෝ.” ” ඒ ගමොකක්ද????” එයා
එගහම කියනගකොට මට ඇත්තටම හිතුනා ඒ ගමොකක්ද කියලා දැනගන්න.
ඉතින් මම ගගොඩක් කුතුහලගයන් ඇඳ උඩ වාඩි වුනා. “ඉන්නගකෝ… මම
ඔයාට කියලා ගදන්නම්. ඉස්සර ගවලා ඔයා ඔගහොම නිදාගන්නගකො…..”
එගහම කියලා අයියා මාව ඇගඳේ හාන්සි කළා. “දැන් ගම් ගවුම උඩට කරන්න
ඕන” ” ඒ ගමොකටද? මට නම් බෑ ” “ඉන්නගකෝ නංගී… ගම්ක නියම වැඩක්…
ඔයාට ගත්ගේවි…” එගහම කියලා එයා මගේ කට වැහුවා. ඊට පස්ගසේ මගේ
ගවුම උඩට කළා. ඊ ලගට මගේ නිකේ එක පහලට ඇදලා ගලවලා දැම්මා.
ගයාන් අයියත් එයාගේ පිජාමා එක ගලවලා දාලා මගේ ඇඟ උඩට ආවා.
ඇවිත් එයාගේ ශිෂ්ණය මගේ ගයෝනි විවරගේ බාහිරින් ස්පේශ කළා. එගහම
ටික ගවලාවක් ස්පේශ කර කර හිටියා. ඇත්තටම ඒ වැගඩ්ට මටත් ගපොඩි
කැමැත්තක් දැනුනා ඉතින් මම කිසි විරුද්ධත්වයක් ගපන්නුගේ නැහැ.
එගහම ටිකක් ගවලා ඉඳලා එයා එයාගේ අවයවය මගේ කලවා අතරින්
තියලා තද කළා. එගහම ටතද කර කර ගගොඩක් ගවලා හිටියා. ටික
ගවලාවකින් එයාට ගමොනවද වුනා. එයා මගේ ඇඟ උඩින් බැහැලා එයාගේ
ඇඳුම් ඇඳ ගත්තා. මමත් මගේ ඇඳුම් ඇඳගගන නිදාගත්තා.

මේවත් කියෙව්වද?

අහම්බය – 04 කොටස (NEW)

අහම්බය – 04 කොටස (END)

නාලිකා ඉවතට යන රිය දෙස බලා හුන්නේ මද සිනාවක් දෙතොලග රදවාගෙනය. “කව්ද ඒ….?” සිරිල්ගේ පැනයට …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *