Thursday , April 11 2024

අපේ අලුත් Telegram චැනල් එකට පහතින් එකතු වෙන්න
👇☺️

මල්ලි මාව ගෑණිෙයක් කලා

මෙග් නම නිරූපා. අපි ෙපොඩි කාෙල හිටිෙය කඩුෙවල. දැන් මම ඔයාලට කියන්න
යන්ෙන් මෙග් බාල මල්ලි එක්කල මම හුකපු හැටි. මෙග් බාල මල්ලි සන්ජයයි මමයි
ෙපොඩි කාෙල ඉඳල හරි ලඟින් හිටපු ෙදන්ෙනක්. එයා ඒ දවස්වල ඉඳලම ටිකක් නහයට
අහන්ෙන නැති අම්මටයි තාත්තටයි කරදර කරපු ෙකෙනක්. වැරදි වැඩ කරල තාත්තෙගන්
අනන්ත ගුටි කාල තියනව. එෙහම ෙවලාවට එයා දුවෙගන එන්ෙන මා ලඟට අඬ අඬ.
අවිත් කියනව ‘අෙන් අක්ෙක මට අද ඔයා ලඟ නිදාගන්න ෙදන්න’ කියල. ෙම් විදියට
තමයි අපි ෙදන්න හැදුෙන වැඩුෙන. එයා ෙලොකු උනාම මාත් එක්ක හරි ලඟින්ම තමයි
ආශ්රය කෙල්. අපි ෙදන්න හරියට යාලුෙවො ෙදන්ෙනක් වෙග් තමයි ඉන්ෙන. මල්ලි
අම්මල එක්ක ගෙම් ඉස්ෙකෝෙලට ගිෙය්.
දැන් සන්ජයට වයස විස්සයි. මට වයස විසි තුනයි. දැන් මම ඉෙගන ගන්ෙන එංගලන්ෙත.
අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙස ෙගදර එනව නිවාඩුවකට. ෙගදර හැෙමෝම හරි සතුටු උනා මම
එන එකට. ඒත් මම එන දවෙස අම්මටයි තාත්තටයි ෙගදර ඉන්න ෙවන්ෙන නැහැ කිව්ව
එයාලට බදුල්ෙල මගුල් ෙගදරක යන්න ෙවන නිසා හරියටම ඒ දවෙස. එයාල එන්ෙන
දවස්තුනකින් කියල කිව්ව. සන්ජය මාව ගන්න එයාර්ෙපෝට් එකට ඇවිත් හිටිය. මම සතුටු
උනා කාෙලකට පස්ෙස මල්ලිව දැකල. මම පැනපු ගමන් එයාෙග කම්මුල් ෙදක කිස්
කලා. එයාර්ෙපෝට් එෙක් ඉඳල ෙගදර එනකලුත් අපි ෙදන්න කතා කෙල් ෙපොඩි කාෙල
කරපු ෙද්වල් ගැනයි දැන් කරන ෙද්වල් ගැනයි.
ෙගදර එනෙකොට රෑ 7 විතර උනා. ෙගදර ආවට පස්ෙස සන්ජය කිව්ව “අක්ෙක මට ෙහට
ෙටස්ට් එකක් තියනව ලියන්න. ෙහටින් පස්ෙස මට පුලුවන් අක්කත් එක්ක මුලු දවසම
ගත කරන්න. ඔයා කාමෙර්ට යන්න. මම ගිහින් නා ගන්න ඕන.” මමත් කාමෙර්ට ගිහින්
ෙවොශ් එකක් දාෙගන අලුත් ගවුමක් ඇඳන් ෙගදර වැඩ කරන ෙකල්ල බලන්න ගියා.
ෙකල්ල හිටිෙය නැහැ. ඒ නිසා සන්ජයෙගන් අහන්න හිතාෙගන එයාෙග කාමෙර්ට ගියා.
සන්ජය තාමත් නානව. මම එයාෙග ෙපොත් ෙම්ෙසේ ලඟට ගිහින් ඒව අවුස්සන්න ගත්ත.
ටිකකින් මෙග පිටිපස්ෙසන් අඩි සද්දයක් ඇහුන. අනිත් පැත්ත හැරිල බැලුවම දැක්ෙක
මූණ වැහිල ඔලුව පිහිදමින් එන මල්ලිව. එයාට මාව ෙප්න්ෙන නැහැ. තනිකර ෙහලුෙවන්
එන්ෙන. එයාව දැකල මෙග් කට ඇරුන. තුවාය අහකට ගත්තම තමයි මාව දැක්ෙක.
එයත් පුදුම ෙවල මෙග් දිහා බලනව. “ඔහ්…නිරු.. ෙකොයි ෙවලාෙවද කාමෙර්ට ආෙව?”
මල්ලි මට කියන්ෙන ආදෙර්ට නිරූ කියල.
“ෙම් දැන්.” මම කකුල් මැද්ෙද එල්ෙලන ෙපොල්ල දිහ බලන් කිව්ව. ඒක හරි දිගයි බැහැල
තියනෙකොටත්. ඒ වෙග්ම ලස්සණයි. එතෙකොටයි එයාට ෙත්රුෙන් ෙහලුෙවන් ඉන්න බව.
සන්ජය ඉක්මනට තුවාය පාත් කරල වහගත්ත. “මීන (ෙගදර වැඩ කරන ෙකල්ල) ෙකෝ
මල්ලි?”
“එයා ගෙම් ගියා. අපි එලියට ගිහින් කමු.” මල්ලි කිව්ව.
“කමක් නැහැ. සන්ජය ඔයා හුඟක් ෙලොකු ෙවලා. හරිම හැන්ඩ්සම්.” සන්ජය ලජ්ජාෙවන්
කිව්ව.
“තැන්ක්ස් නිරූ. ඔයත් ඒ වෙග්මයි. හරි ලස්සණයි. ඔයා දැන් යනවද මට ඇඳගන්න. ඔයා
ඉදිරිපිට මට ෙමෙහම ඉන්න ලජ්ජයි.”
“මල්ලි කියනවනම් මම යන්නම්. ඒත් මට නම් කමක් නැහැ ඔයා මං ඉදිරිෙය ෙකොෙහොම
හිටියත්.” මම කිව්ෙව එයා දිහා බලාෙගන.
“ඔයාෙග ඇඟ හරි ලස්සණයි සන්ජය. ඔයා එක්සසයිස්කරනවද?”
“ඔව්.මට ෙවලා තියන හැටියට.” මල්ලි කිව්ව.
“නිරූට බඩගිනිද?”
“ටිකක් විතර.”
“එෙහනම් අපි එලියට යමු. මම දන්න ෙහොඳ ෙරස්ෙටොරන්ට් එකක් තියනව. හරිම ෙශෝක්
තැන.” මම ඒවට කන්ෙදන ගමන් එයා ඇඳ උඩ ඉඳන් ඔලුව පීරන විදිය බලන් ඉන්ෙන.
මල්ලි මෙග් දිහා හැරිල බැලුව. “ඔයා දැන් ඔතන ඉඳන් මම ඇඳුම් අඳින හැටි බලන්
ඉන්නද යන්ෙන?”
“ඔව්. ඇයි ෙමොකද?”
“මට කමක් නැහැ. ඔයාෙග කැමැත්තක්.” සන්ජය නැගිටල තුවාය පැත්තකට දාල මෙග්
දිහා බැලුෙව මෙග් ඉරියව් බලන්නයි. මම හිනාෙවලා ෙකලින්ම බැලුෙව එයාෙග පයිය
දිහා. ෙමන්න ඒක නැගිටිනව. මම නැවත එයාෙග මූණ බලල ඇහැක් ගැහුව. ඇත්තටම
ඔයාට ලස්සණ භාණ්ඩයක් තියනව මල්ලි.”
“කට වහගන්න ෙදවියන්ෙග නාෙමන්. ඔයා මෙග් අක්ක.”
“ඒ උනාට මම සාන්තුවරෙයක් ෙනෙවයි.”
“ෙමොකක්ද ඔයා කිව්ෙව නිරූ? ඔයා මාව අවුස්සල ගන්නද හදන්ෙන?”
“නෑ. මම ඔයාෙග ඇෙඟ් ලස්සණ බැලුව ෙමෝඩෙයො. හරියට ඔයා ලස්සණ ෙකල්ෙලක්
දිහා බලනව වෙග්.” සන්ජය හිනාෙවලා ඇඳුම් අඳින්න ගත්ත.
“ඒ උනාට ඒක ෙවනස් ෙදයක්. මම බලන්ෙන ෙකල්ලන් දිහා මිසක් මෙග් සෙහෝදරිෙයො
දිහා ෙනෙවයි. අනික සම්පුර්ණෙයන් ෙහොඳට ඇඳුම් ඇඳල ඉන්න අයව.”
“ඒ උනාට මට ෙහොඳටම ශුවර් ඒ ෙගොල්ල නිරුවත් උෙනොත් ෙකොෙහොමට ඇත්ද කියල
ඔයා හිතනව ඇති.”
“ඇත්ත තමයි. මම එෙහම හිතනව. ෙමොකද මමත් සාන්තුවරෙයක් ෙනෙවයිෙන.”
“අන්න හරි ඒක තමයි මෙග් ෙපොයින්ට් එකත්. මටත් නිරුවතින් ඉන්න ෙහොඳ හැන්ඩ්සම්
පිරිමිෙයකව බලන්න ලැබුන” මම එයා දිහා බලන් කිව්ව. “අනික ඕක මහ ෙලොකු ෙදයක්
ෙනෙවයි. මම ඔයාෙග ෙහලුව ඔයිට කලිනුත් දැකල තියනවෙන?”
“ඔව් ඒ අවුරුදු කීයකට කලින්ද? මම ෙපොඩි කාෙලෙන.”
“ඒ උනාට ඇෙඟ් කිසි ෙවනසක් ෙවල නැහැ. ටිකක් ෙලොකුෙවලා විතරයි. ඒත් සමහර
ෙකොටස්නම් හුඟක් ෙලොකු ෙවලා.” සන්ජය ඔලුව වැනුව.
“ඔයා කියනෙද් මම පිලිගන්ෙන නැහැ. මම දිවුරල කියන්නම් ඔයා මෙග් සෙහෝදරී
ෙනොෙවන්න කරන්න හදන්ෙන මාව අවුස්සල අරන් මාත් එක්ක නිදා ගන්න. ”
“හරි හරි දැන් අපි යමු ෙමොනව හරි කාල එන්න.”
අපි කෑම කාල එනෙකොට රෑ 10ට විතර ඇති. “සන්ජය, ඔයාෙග ෙටස්ට් එක තිෙයන්ෙන
ෙහට කීයටද?” මම මල්ලිෙගන් ඇහුව.
“උෙද් 9.30ට. මම පාඩ්ම් කරල ඉන්ෙන. ෙපොඩ්ඩක් රිවයිස්කරනව ටිකක් රෑ ෙවනතුරු.”
“එච්චර ෙවලා නැගිටල ඉන්නවද? මටත් නිදිමත නෑ. ඒ නිසා ඔයා රිවයිස් කරනකම්
ෙපොතක් බල බල ඉන්නම් ඔයා ලඟින්ම. නැත්නම් කතා කරකර ඉන්නම්? ඔයාට ෙපොත්
කියවන්නම ඕනද?”
“නෑ නිරූ. මමත් ආසයි ඔයා එක්කල කතා කරකර ඉන්න. අපි ෙදන්න හුඟ කාෙලකින්ෙන
මූණට මූණ හම්බ උෙන්. සන්ජය මාවත් ඇදෙගන ෙසෝෆා එෙක් වාඩි උනා. මාව වැටුෙන
එයාෙග ඇඟ උඩට. මාව එයා තදින් වැලඳගත්ත. “මම හරි සතුටුයි ඔයා දකින්න ලැබුන
එකට නිරූ. මම ඔයාට හරිම ආදෙරයි.”
“මමත් එෙහමයි මල්ලි. මමත් ඔයාට ආදෙරයි. මාත් එයාව වැලඳ ගනිමින් කිව්ෙව ෙතොල්
ෙදක සිප ගනිමින්. ෙදන්න එෙහම ටික ෙවලාවක් ඉඳල මම ඇත් ෙවලා එයා ලඟින්ම වාඩි
උනා. “කියන්න සන්ජය ඔයාෙග ෙතොරතුරු. ආදරවන්තිය ගැන එෙහම.”
“ෙමොන ආදරවන්තියක්ද? මට එෙහම ෙකෙනක් නැහැ.”
“එත් ඔයා ගෑණු ලමයිව ආශ්රය කරනව ෙන්ද?” එයා කිසි ෙදයක් කියන්ෙන නැතුව මෙග්
උරහිස්වලින් අල්ලල ලඟට ඇදල ගත්ත.
“ඇත්තටම මට හරි සන්ෙතෝසයි ඔයාව දකින්න ලැබීම ගැන අක්ෙක. ඔයත් හරිම හැඩයි.
ඔයත් එක්සසයිස්කරනවද?”
“ටිකක් විතර. වැඩිය නැහැ. මෙග් බඩ අඩු කරගන්නයි, උකුල ෙලොකු ෙනොෙවන්නයි
විතරයි.”
“එෙහම උනාට ඔයා හරිම හැඩයි. නැගිටින්න. මට ටිකක් බලන්න.” මම නැගිටල විලුඹ
උස්සල කකුෙල ඇඟිලි වලින් හිටගත්ත එයා ඉදිරිපිට. පපුව ඉස්සරහට දාල ෙහමිහිට
රවුමක් කැරකුනා එයාට ෙහොඳට බලාගන්න. අප්පුඩි ගහල සතුට ප්රකාශ කරපු සන්ජය
“නිරූ, ඔයා රුවැත්තියක්. ඇත්තම කියනවනම් මටත් ආසයි ඔයා නිරුවතින් ඉන්නව
බලන්න ඔයත් මාව ඒ විදියට දැක්ක නිසා” කිව්ව. මට හිනා ගියා.
“ඇත්තද? වැෙඩ් තමයි ෙපන්නන්න. ඒත් මම කල්පනා කරල බලන්නම්ෙකො.” අපි තව
ඔෙහේ වල් පල් කියව කියව ටික ෙවලාවක් ගත කලා. මට දැන් නිදිමත හැදීෙගන එනව.
“දැන් නිදිමතයි වෙග්. මම යනව ඇඳට.” මම නැගිටල එයාට ගුඩ් නයිට් කිස් එකක් දීල
කාමෙර්ට ගියා. බාත් රූම් එකට ගිහින් දත් මැදල ඇඟ ෙසෝදෙගන නයිටියක් දාගත්ත.
කන්නඩිෙයන් බලපුවහම ඒක විනිවිද ෙපෙනන නිසා පෑන්ටියකුත් ඇන්ද ෙවනදට රෑ
නිදියනවිට අඳින්ෙන නැති උනාට. මට ෙහොඳ ඇඟක් තියනව. ඒකට මම ආඩම්බරයි.
සාමාන්යෙයන් මෙග් චූෙව මයිල් ට්රිම් කරලයි තිෙයන්ෙන. එතන මෙග් මයිල් වැඩි නිසා
ට්රිම් කලත් සිනිඳු නයිටියයි පෑන්ටියයි අස්ෙසන් ටිකක් ෙප්නව. ඒක ගනන් ගන්ෙන
නැතුව මම කුස්සියට ගිෙය් වතුර ටිකක් ෙබොන්න.
සන්ජය කුස්සිෙය ෙකෝපි හදනව ඇඳුම් මාරුකරල ෙශෝටක් විතරක් ඇඳල. මම වතුර
වීදුරුවත් අරන් එයා ලඟට ගියා. මෙග් දිහා බලපු සන්ජය ෙහමින් විසල් පාරක් ගහල “වව්
නිරූ. ඔයාෙග ලස්සණ” කිව්ව. මම එයා දිහා බලල හිනාෙවමින් රවුමක් කැරකුනා.
“දැන් හරිෙන? ඔන්න මමත් ඔයාට ෙපන්නුව” කිව්ව.
“නෑ නෑ. ඒක හරි නැහැ. මම ෙහලුෙවන් හිටිෙය. ඔයා තාමත් ඇඳුම් ඇඳල. එකට එක
ෙවන්න නම් ඔයත් ඇඳුම් ගලවල ෙපන්නන්න ඕන.” අපි ෙදන්නම සාෙලට ගියා. “ඔයා
බයයි. ඒකයි ෙපන්නෙන නැත්ෙත.”
“ඔයා හිතන්ෙන එෙහමද? ඔන්න බලාගන්න” කියපු මම එකපාරටම නයිටිය ගලවල
දැම්ම. සන්ජයෙග කට ඇරුන. ඇස් ෙලොකු කරන් මෙග් දිහා බලන් ඉන්නව. මෙග් ඇඟ
කිලිෙපොලා ගියා එයා මෙග් නිරුවත් තන් ෙදක දිහායි පහල වැහිල තියන චූව දිහාවයි
බලන් ඉන්නෙකොට. ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එයා ෙසෝෆා එෙක් වාඩිෙවලා ඉන්ෙන. මම
හිනා ෙවලා ඇහුව “දැන් සන්ෙතෝසද?”
“වවු. ඇත්තටම හරිම චමත්කාරයි.” කියමින් සන්ජය ෙතොල් ෙලවකෑෙව මෙග් දිහා
බලන්ෙනවත් නැතුව. නැවතත් එයාෙග ඇස්ෙදක ගිෙය් මෙග් තන් ෙදක දිහාවට. මම හරි
ආඩම්බරයි ඒව ටිකක් ෙලොකු උනාට එල්ල වැෙටන්ෙන නෑ. “මම කවදාවත් හිතුෙව නෑ
නිරූ ඔයාට ෙමතරම් ලස්සණ තන් ෙදකක් ඇති කියල. ෙකොෙහද අපිට ෙප්න්ෙන? ඒව
බැගී ඇඳුම් වලින් නිතරම වහෙගනෙන ඉන්ෙන.”
“තෑන්ක්ස්සන්ජය. මම ආසයි මෙග් ඇඟට.”
“මමත් ආසයි.” සන්ජය නැගිටින ගමන් කිව්ෙව. මම එයා දිහාෙව බලන් ඉන්ෙන. එයා
කලිසමට තද ෙවලා තියන නැගපු පයිය හදාගන්න බලනව.
“කරදර ෙවන්න එපා. මම ඕක දැක්කෙන ඉස්සරෙවලා. ඔයාට නැගල ෙන්ද තිෙයන්ෙන?”
“අයි ඈම් ෙසොරි නිරූ. ෙම්ක ෙනොවිය යුතු ෙදයක්. ඔයා මෙග් අක්ක.” මම එයාෙග අතින්
අල්ලගත්ත.
“ඒක ගැන ඔච්චර හිතන්න එපා. ඔයාට ෙපන්ෙන නැද්ද මමත් ඇවිස්සිල කියල?” මම
එයාෙග අත මෙග් තනයක් උඩින් තියා ෙගන නිපල් එකට තද කරගත්ත. අනික් අත කර
වෙට් දාල මෙග් ලඟට ඇදල ගත්ත. ඉන් පස්ෙස ෙතොල් සිපගත්ත. “නිරුවත් සිරුරක්
දැක්කම ඇවිස්ෙසන එක සාමාන්ය ෙදයක් සන්ජය. ලජ්ජාෙවන් මිදිල ඔයා දකින ලස්සණ
රස විදින්න. මම ලජ්ජ උෙන නැහැ ඔයා දිහා බලන්න.” මම එයාව මෙග් අත්වලට
මැදිකරන් එයාෙග පපුව තන්ෙදකට තද කරගත්ත. ඉඟ එයාෙග නැගල තියන පයියට
ෙහේත්තු කලා. ඒක හරියට යකඩ ෙපොල්ලක් වෙග් තදයි. මෙග බුරිය පසාරු කරන්න
හදනව. එයාෙග පස්ස ෙකොනිත්තපු මම නැගිටල ඉක්මනටම පෑන්ටිය ගලවල කිව්ව “දැන්
ඔයාෙග එකත් ගලවන්න. අපි ෙදන්නම නිරුවත් ෙවමු? එතෙකොට අපි ෙදන්නම එක
සමානයි.” ටිකක් අදි මදි කරපු සන්ජය කියනව
“අෙන් මම දන්ෙන නෑ නිරූ.” එත් එයාෙග ඇස් තිෙයන්ෙන මෙග් කකුල් මුල කැලෑව
දිහාෙව. එයාෙග කලිසෙම එලස්ටික් බෑන්ඩ් එෙකන් අල්ලගත්ත මම කලිසම පහලට
ඇදල දැම්ම. කිසි කතාවක් නැතුවම එයා කකුල් වලින් කලිසම පන්නල දාල බිම දණ
ගහගත්ත. මෙග් ඉණ වෙට් අත්ෙදක යවල ලඟට ඇදල අරන් සියුමැලි ෙතොල් වලින්
තුන්මුල්ල සිපගත්ත. “නිරූ, ඔයා හරිම ලස්සණයි වෙග්ම හරිම ෙසක්සි. මම ෙමෙහම
හැසිෙරනවට සමාෙවන්න.” මමත් බිම දණ ගහල එයාෙග මූණ අත් ෙදෙකන්ම
අල්ලගත්ත.
“මෙග රත්තරන් මල්ලි. නිරුවත් ඇඟක් දකින්න ලැජ්ජෙවන්න එපා. ඒ වෙග්ම විරුද්ධ
ලිංගයන් ඇති අය දකින්න ලැජ්ජ ෙවන්නත් එපා. මම දන්නව අපි ෙදන්න සෙහෝදර
සෙහෝදරියන් බව. ඒත් අපි ෙදන්නම ෙම් ෙලෝෙක ජීවත් ෙවන මනුෂ්යෙයෝ. අපි ෙදන්න
එකිෙනකාට ආදෙරයි. ඉතින් ඒක වරදක් ෙනෙවයි රත්තරන්. ඔයා ඇවිස්සුෙන් මෙග්
ලස්සණ ස්ත්රි ඇඟ දැකල. මමත් ඒ වෙග්ම ඔයාෙග හැන්ඩ්සම් පුරුෂ ඇඟ දැකල කුල්මත්
උනා.”
“ඉතින් ඒෙකන් ඇතිෙවන ප්රෙයෝජනය ෙමොකක්ද නිරූ? අපි ෙදන්න ආදරවන්තයින්
ෙනෙවයි නියම ප්රෙයෝජනය ගන්න.”
“මට ෙතෙරනව වස්තුෙව. ඇයි ඔයාට සතුටු ෙවන්න බැරි නිරුවත් ගෑනිෙයකුෙග සිරුර
බලල. අපි ෙදන්න හරිම ලඟින් හිටිෙය. මතකද? ඔයා මාත් එක්කල එක ඇෙඳේ නිදාගත්ත
ඒ දවස්වල හුඟ ෙවලාවට.”
“ඒ හුඟක් ඉස්සරෙන. මට එතෙකොට වයස 10ක් 12ක් විතර ඇති.”
“නැහැ. ඔයා මෙගත් එක්කල වයස 15දි 16දිත් නිදා ගත්ත. ඔයාට මතක නැද්ද? ඔයාට
නැගල තියනෙකොට මහ රෑ මෙග් ඇඟට ෙහේත්තුව දාෙගන හිටපු හැටි? මට ෙහොඳට
ෙත්රුනා.”
“ඔයා ෙම් ෙමොනවද කියන්ෙන? ෙබොරු කියන්න එපා අක්ෙක.”
“ඔයා නම් මහම මහ ෙමෝඩෙයක්. මට අද වෙග් මතකයි මහ රෑ පිජාම එෙකන් ෙපොල්ල
එලියට අරන් ඔයා ෙසල්ලම් කරනව. ඔයා හිතාෙගන හිටිෙය මම නිදි කියල. මම ෙහොඳට
බලන් හිටිෙය. ඔයාෙග ෙසල්ලම නිසා ඇඳත් ෙහල්ලුනා ෙකඳිරිගගා දඟලනෙකොට.
සමහර ෙවලාවලට ඔයා මෙග් ඇඟ උඩින් කකුල දාල ෙපොල්ල මෙග් පස්සට ෙහත්තු
කරනව.”
“මයි ෙගෝඩ් නිරූ. ඔයා සද්ද නැතුව හිටිය ඒ ෙවලාෙව මුකුත් කියන්ෙන නැතුව?”
“ඔව්. ඔයා දන්නවද ඒ ෙමොකද කියල?”
“ඒ ෙමොකද?”
“ඒ දවස්වල තමයි ඔයාෙග ජීවිතයට ෙසක්ස් ෆීලින්ග්ස් එන්න පටන් ගත්ෙත. ඉතින් මාත්
එක්ක ඒව කරන එක ෙහොඳයි කියල මට හිතුන. මුලින් මටත් මහ ෙමොකක්ද වෙග් හිතුන
ඇඳ ෙහල්ෙලනෙකොට. දවසක් මම ඔයා කරන ෙද් බලන් හිටිය.”
“මම හරි ලැජ්ජ නැති වැඩක්ෙන කරල තිෙයන්ෙන?” සන්ජය අහක බලන් කිව්ව. එයාෙග
ඇස්වලින් කඳුලුත් එනව. මම එයාව මෙග් පැත්තට හරව ගත්ත. එයාව වැලඳෙගන ඔලුව
අතගෑව.
“ඇයි සන්ජය ඔයා දුක් ෙවන්ෙන? මම ඔයාෙග අක්ක. ඔයාට පුලුවන් මට ඕනම ෙදයක්
කියන්න. හිතන්න එපා මට ඔයාව ෙතරුන් ගන්න බැහැ කියල මම ෙම් ෙද්වල් කිව්වට
පස්ෙස.” එයා මාව තව තවත් තුරුල් කරගත්ත.
“මම ඔයාට ආදෙරයි නිරූ. මට ඔයා කියන ෙද්වල් ෙත්ෙරනව. ඒත් මම කරපු වරද
හිෙතන් අත් හරින්න මට බැහැ. ඔයා මෙග් අක්ක.”
“හරි හරි. මම දන්නව මම ඔයාෙග අක්ක කියල. දැන් ඒක හිෙතන් අත්හැරල දාන්න. ඒ
වැරදි කිසි ෙද්කින් මාව දැක්කම ඔයාෙග ඇඟ ඇවිස්ෙසන එක නතර උෙන් නැහැ ෙන්ද?
බලන්න ඔයාෙග ෙපොල්ල ෙකොච්චර නැගලද කියල?” මම ඇඟිලිවලින් ඒක අල්ලගත්ත.
“බලන්න ඒෙක රස්ෙන? ඔයාව ඇත්තටම ඇවිස්සිල වස්තුෙව. ඉන්න මම උදව් කරන්න.”
“ඒ ෙමොකටද? මට හරි ෙමොකක්ද වෙග්.” මල්ලි මෙග් අත අහකට කරන්න හදනව.
“මම ඔයාට ආදෙරයි මල්ලි. දැන් නිස්කලංකව රස විඳින්න.” එයාව බිමට තල්ලු කරමින්
කකුල් ෙදපැත්තට දාල ඇඟ උඩින් වාඩි උනා. ඉස්සරහට නැවිල පයියට කිස් එකකුත් දීල
අත් ෙදෙකන්ම අල්ලෙගන උස් පාත් කරමින් කුඹගහ වෙග් උඩට ඉස්සුව. සන්ජය
ආසාෙවන් ඇස් පියාෙගන ෙකඳිරි ගානව. මට හිනාගිෙය් එයාට ඕන කරන ෙද් මම දන්න
නිසා. මෙග් හදවත එයාට තියන ආදෙරන් පිරිල. මම ඒ ෙපොල්ල ෙහමින් ෙහමින් උස්පාත්
කරමින් මසාජ් කලා. ඒ ගමන්ම ෙටොපාව කිස්කලා. සන්ජය ඉණ උඩට උස්සන්න ගත්ෙත
මම එෙහම ෙපොල්ල උස් පාත් කරද්දි. මට ෙපනුන ඇට ෙදක ඇකිෙලනව. ඒ කියන්ෙන
එයාට යන්න ලංෙවල. දැන් හයිෙයන් ෙකඳිරි ගානව. ඉණ උඩට ගස්සනව මම අෙත්
ගහන පාරට හරියන විදියට. මම එයාෙග ඇඟ උඩින් පැත්තකට ගිහින් දණ ගහෙගන
ඔලුව එයාෙග බඩ උඩින් තියාගත්ත. මම බලන් ඉන්ෙන එයාෙග පයිය අත් මැදින් උඩ යට
යන හැටි. සන්ජය හයිෙයන් ෙකඳිරිගාමින් ඉණ උඩටම ගැස්සුව. දම් පාට පයිෙය
ෙතොන්ගෙලන් මුල් කැරි පාර උඩට විද්ද. ඒ කැරි පාර ආරුක්කුවක් වෙග් උඩට ගිහින්
එයාෙගම කකුල් උඩට වැටුෙන. ඒව ෙකොච්චර හයිෙයන් විද්දද කිව්ෙවොත් මට අහකට
ෙවන්නවත් ෙවලාවක් නැතිඋනා. ඊලඟ පාරවල් වැටුෙන මෙග මූණට. මම තාමත් අෙත්
ගහනව. අන්තිම ටික මෙග් අෙත් ගෑඋනා. ඒව හරිම උකුයි. ඇෙලන සුලුයි. අත නිකම්ම
ෙලස්සනව. තාමත් ෙපොල්ල අතගාමින් ඉන්ෙන. මෙග අත පුරාම එයාට ගිය අන්තිම කැරි
ටික. සන්ජය ෙලොකු සුසුමක් ෙහලුව. එයා නැගිටින්න හදනව. මම ෙපොල්ල හයිෙයන්
මිරිකුෙව තවත් කැරි තියනවනම් අරගන්න හිතාෙගන. ඉන් පස්ෙස අෙත් තියන කැරි ටික
ෙලවකෑව. “හ්ම්… සන්ජය රස නම් නරක නැහැ.”
“අෙන් අක්ෙක මට කවදාවත් ෙම් තරම් ෙගොඩක් ගිහිල්ල නැහැ. අයි ලව් යු” කියල මාව
බදාෙගන ෙතොල් ෙදක සිප ගත්ත. මෙග් ඇඟ වෙට් අත් යවපු මල්ලි මාව අනිත් පැත්තට
හරවල බිම වාඩි ෙකෙරව්ව. එක අතකින් මෙග් තනයක් අතගාමින් කියනව. “නිරූ, ඔයා
මට දීපු සැප මම දැන් ඔයාට ෙදන්න ඕන. මට බලන්න ඕන ඔයාට යන විදිහ.”
හිනාෙවමින් මෙග් නිපල් එක ෙකනිත්තුව. මම ඇහැක් ගහල කිව්ව
“ෙමොනව කලත් මට රිද්දන්න එපා.”
“අෙන් ෙසොරි. මම ෙහමින් කරන්නම්. මම ඒ තරම් ඔයාට ආදෙරයි. මට ඕන කරන්ෙන
ඔයාට ලස්සණ ෙරෝස මලකට වෙග් ආදෙර් කරන්න.” එයාෙග සැක බිය දුරුෙවලා.
සන්ජය දැන් හරි හරියට වැඩ. මෙග තන් ෙදක ආදෙරන් අතගානව. පාත්ෙවල චූව කිස්
කරනව ෙලවිනව උරනව. හිටපු ගමන් ඉස්සිල මාව කිස් කරනව. එතෙකොට මමත් එයාව
කිස් කරනව බෙලන්ම මෙග් දිව කට ඇතුලට යවමින්. අපි ෙදන්න කටවල් ඇරල දිවවල්
උරමින් ෆන් එක ගන්නව. මෙග් ඇඟ හරහා ඉෙලක්ට්රික් කරන්ට් එකක් ගියා වෙග්
දැනුෙන. එයා ෙකොපමන ෙහොඳින් කලාද කිව්ෙවොත් මාව අමුතුම ෙලෝෙකකට ෙගනගියා.
ටික ෙවලාවක් අපි ෙදන්න කාෙමොන්මාදෙයන් ෙපෙලමින් බදාෙගන කිස් කරමින් ඉඳල
සන්ජය අහකට උනා. “නිරූ, ඔයා දන්නවද මම ෙකොයි තරම් හීන මැවුවද කියල ෙම්
ෙමොෙහොතට එළෙඹන්න? ඇත්තටම මම ෙසක්ස් ගැන දැනගත්ත දවෙස ඉඳල මම ඔයාව
ෙම් විදියට කිස් කරන්ෙන කවදද කියල බල බල හිටිෙය. මම දැනෙගන හිටිය කවද හරි
ඔයාව මට ලැෙබනව කියල. මෙග් මුලු හදවතින්ම මම ඔයාට ආදෙරයි.”
මම සන්ජයව මෙග් ලඟට ඇදල අරන් කිව්ව “මම දන්නව රත්තරන්. මමත් දැනෙගන
හිටිය ඔයාට කවද හරි මාව ඕන ෙවනව කියල. දැන් කතාව නවත්තල වැෙඩ්ට බහින්න
රත්තරන්.”
“මම හිතුෙව ඔයා මට එෙහම කවදාවත් කරන්න කියන එකක් නැහැ කියල.” සන්ජය
ප්රීතිෙයන් උදම්ෙවලා කිව්ව.
“කතා කලා ඇති. පාතට ගිහින් මෙග් චූව උරන්න.” මම කකුල් පලල් කරන් හිටිය. ටික
ෙවලාවක් මෙග් චූව දිහා බලන් හිටපු සන්ජය අත් ෙදෙකන් චූෙව මයිල් ෙදපැත්තට කරල
හුතු ෙතොල් වලට මුලින්ම කිස්එකක් දුන්න.
“ෙමතන හරි ලස්සණයි නිරූ. ඔයාෙග ක්ලිට් එක රතු පාටයි. එලියට ඇවිත් ෙලොකුෙවලා.”
“ඒ මාව ඇවිස්සිල නිසා ෙමෝඩෙයො. එතනට ෙමොනව හරි කරන්න මම ඔයාෙග කට උඩින්
වාඩිෙවලා අතුල්ලන්න ඉස්ෙසල්ල.”
“හරි හරි. එෙහනම් දැන් ලෑස්තිෙවන්න ඔයා කවදාවත් ෙනොලබපු සැපක් ලබන්න.” කියල
මෙග් ඇතුල් ෙතොල්ෙපති මෑත් කරල පුපුරු ගහන ක්ලිට් එක දිෙවන් පිරිමදින්න ගත්ත.
“ඕ…… ම්යි ෙගොඩ්… හරි සනීපයි ෙකොල්ෙලො. නවත්තන්න එපා මම කියනකම්. තව
හයිෙයන් උරන්න…..” සන්ජය ෙනොනවත්වාම ක්ලිට් එක උරන ගමන් දිව හිල ඇතුලටත්
දාල හුකනව දිෙවන්. මම දැන් දිව්ය ෙලෝෙකනුත් එහා ඉන්ෙන. මට දැෙනනව ෙහෝ ගාල
ජූස් පිටෙවනව. සන්ජය ඒව ඔක්ෙකොම උරල ෙබොනව. එයා දිවට අමතරව ඇඟිල්ලකුත්
ඇතුලට දාල. “අෙන් බබා මම තාම වර්ජින්. ඇඟිල්ල හුඟක් ඇතුලට දාන්න එපා.
කැෙඩයි.” සන්ජය කරන වැෙඩ් නැවැත්තුව. මෙග කකුල් තවත් ෙහොඳට පලල් කරල දැන්
කට තියල එලියට එන ජූස් උරනව පුකට ඇඟිල්ලක් ගහල. මට උතුර දකුණ අමතක
උනා. මාර සැපක් එන්ෙන. “ඕ…. රත්තරන් මට යන්න එනවා…… තව හයිෙයන් උරන්න.
ඇතුලට දිව දාන්න පැටිෙයෝ….. ඔන්න යනවා…….” මම පුක උස්සල එයාෙග කෙට් චූව
අතුල්ලනව. වක්කඩක් කැඩුව වෙග් ෙහෝ..ගාල මට බඩු ගියා. මම ඉන්ෙන හරියට
කකුලුෙවක් වෙග් බිමට හිටල තිෙයන්ෙන අත් ෙදකයි, කකුල් ෙදකයි විතරයි. මුලු ඇඟම
ඉස්සිල චූව සන්ජයෙග කෙට්.
සන්ජය මෙග ඉණ ලඟින් අල්ලෙගන චූව උරනව. එන සැප ගැන කියන්න වචන නෑ. බඩු
යනෙකොට මට ඉෙබ්ම කෑ ගහුන. මූෙද රල ගහනව වෙග් මට බඩු යනව තාමත්. කකුල්
ෙදක එයාෙග ෙබල්ල වෙට් ඔතාගත්ත මම චූව පුලුවන් තරම් එයාෙග කටට ගෑවුව.
අන්තිෙම්දි මට ඇඟට පනත් නැතුව බිමට වැටුන හයිෙයන් හුස්ම ගනිමින්. සන්ජය
අහක්ෙවලා මෙග කකුල් අතර. එයාෙග ඔලුව තාමත් චූව ලඟ කිස් කරනව. මයිල් කටට
අරන් සූප්පු කරනව. මෙග් චූව ගැෙහනව. ඒ පැත්තම ජූස් වලිනුයි සන්ජයෙග ෙකල
වලිනුයි ෙතත්ෙවලා. එයා ඔලුව උස්සල මෙග් දිහා බලල හිනා උනා. “ෙකොෙහොමද
අක්ෙක ෙහොඳද?” ඇහුෙව මෙග් ලඟින්ම ඇලෙවලා අතකුයි කකුලකුයි ඇඟ උඩින්
දාෙගන.
“දිව්ය ෙලෝෙකම තමයි රත්තරන්. ඒක නම් හරිම ග්ෙර්ට්. මට කවදාවත් ෙමෙහම ගිහින්
නෑ. ඔයානම් චූව උරන්න රුසිෙයක්.”
“මට ඕන කරල තිබුෙනත් ඒ වෙග් සැපක් ඔයාට ෙදන්න. ෙපරුම් පුර පුර හිටිෙය ඒකට
අවුරුදු ගානක්. ඔයාට තෑන්ක්ස්ඉඩ දුන්නට.” අපි ඒ විදියටම බදාෙගන බිම හිටිය නිරුවත්
සිරුරු පිටින්ම. ටික ෙවලාවකින් සන්ජය ඇඳුම් අරෙගන නැගිට්ට. “යන්න ෙවලාව හරි
අක්ෙක. මට ටිකක් පාඩම් කරන්න තියනව. ඉන්න මම ඔයාට නැගිටින්න උදව් කරන්න.”
මෙග් අතින් අල්ලල නැගිට්ෙටව්ව. නයිටිය අතට දීල කියනව “දැන් ගිහින් ෙහොඳට
නිදියන්න.” එයා මෙග් පුකටත් අතින් ගහෙගන කාමෙර්ට ගියා.
පහුවදා උෙද් මම නැගිට්ෙට හරිම සහැල්ලුෙවන්. ඇඟට අමුතුම ප්රාණවත් ගතියක්
දැනුෙන. ඇඟ ෙහෝදෙගන කුස්සියට එනෙකොට සන්ජය ෙශෝටක් ගහෙගන උෙද් කෑම
හදනව. මම ෙහමින්ම පිටිපස්ෙසන් ගිහින් එයාෙග පයිෙයන් ඇල්ලගත්ත. “ගුඩ් ෙමොර්නින්
මල්ලි.”
“ගුඩ් ෙමොර්නින් නිරූ. ෙහොඳට නින්ද ගියාද?” එයා අනිත් පැත්ත හැරිල මෙග් අත අහකට
කලා.
“ඔයාට පින්සිද්ද ෙවන්න ෙහොඳට නින්ද ගියා.”
“මට හරි සන්ෙතෝසයි. දැන් අතනින් ඉඳෙගන ඉන්න මම කෑම ලෑස්ති කරනකන්.” කෑම
හරි රහයි. මම කෑම කනතුරු මල්ලි කාමෙර්ට ගිෙය් නාල විභාෙගට ලියන්න යන්න. කාර්
එකට නගින්න කලින් ඇවිත් මට කිස්එකක් දුන්න. මම එයාට සුබ පැතුව.
හවස ෙගදර ආවට පස්ෙස අපි ෙදන්නම හරිම නිශ්ෂබ්දයි. සන්ජය උගුර පාදල කියනව
“නිරූ, මම කල්පනා කෙල් ඊෙය රෑ උන සිද්දිය. ඒක මට ලස්සණ අලුත් අත්දැකීමක්.
ඔයාට ෙකොෙහොමද දැනුෙන?”
“මටත් ඒ වෙග්මයි. ඔයා වරදවා හිතුෙව නැහැ ෙන්ද?”
“ඇත්ෙතන්ම නැහැ.ඔයා කිව්ව ෙද්වල ඇත්තක් තියනව කියල මට හිතුෙන දවල් කල්පනා
කරනෙකොට. මට ෙත්රුනා ඇත්තටම ආදරය ගැන ලස්සණ මම නුදුටු පැත්තක් තියනව
කියල. ඒ කිව්ෙව දැඩි විශ්වාසය, භක්තිය. ෙකෙනක් තව ෙකෙනකු ෙකෙරහි ඇතිවන
ආකර්ශණය. ආදරය කියන්ෙන හදවතක ඇතිෙවන ෙම්වාෙය සංකලනයක් බව. ”
“ඊට වඩා යමක් ඒකට මට එකතු කරන්න නැහැ සන්ජය. මට හරි සන්ෙතොසයි ඔයා ඒ
විදියට හිතන එක ගැන. ෙහේතුව මම ඊෙය රෑ වෙග් මීට කලින් ඒ විදිෙහ ලස්සණ ෙසොඳුරු
රසාස්වාදයක් කවදාවත් කාෙගන්වත් විඳල නෑ.”
“ඇත්තමයි ෙකල්ෙල මමත් කවදාවත් ඒ වෙග් රසාස්වාදයක් ලබල නෑ. මම ඔයාට
සදහටම ආදෙරයි අක්ෙක.” එයා මෙග් ලඟට ඇවිත් මාව වැලඳෙගන කිව්ව. මමත් එයාව
ෙහොඳට තුරුල් කරගත්ත. සන්ජය නහය මෙග් ෙකස් අතර අතුල්ලමින් ෙබල්ල සිප ගත්ත.
“අද ඔයා ෙමොනවද කරන්න හදන්ෙන?”
“මම දන්ෙන නැහැ ඊෙයන් පස්ෙස මම ෙමොනව කරන්න යයිද කියල සන්ජය. ඔයාෙග
හිෙත් ෙමොනවත් කරන්න අදහසක් තියනවද?”
“අපි රෑ ෙවනතුරු නිකන් ඉඳිමු. ඉන් පස්ෙස එන විදියක් බලමු.”
රෑ කෑමට අපි ඊෙය වෙග් එලියට ගිහින් ආව. අපි ෙදන්න එක්කල ගත්ත බියර් නිසා මෙග
ඔලුව ටිකක් කැරෙකනව වෙග්. මම සන්ජයෙග කෙර එල්ලිල තමයි ෙගට ආෙව. ආපු
ගමන් ෙසෝෆා එක උඩ වැටුන. සන්ජය අඳුම් මාරුකරන් ෙතත තුවායක් බාත් රූම් එෙකන්
අරන් ඇවිත් මෙග් මූණ පිහිදැම්ම. “නිරූ, නැගිටින්න. ඇඳුම් මාරුකරල ඇඳට ගිහින්
නිදාගන්න. දැන් රෑ 10 පහුෙවලා.”
“මට උදව් කරන්න සන්ජය. මම හිතන්ෙන මම බියර් බිව්ව වැඩ්යි.”
“ඇත්තටම වැඩි තමයි. ඔයාට දැන් ෙමොකද?”
“මට මුකුත් ෙවලා නැහැ. ඒත් මුකුත් කරන්න මට ශක්තියක් නෑ. ෙහොඳ ෙකොල්ල වෙග්
ටබ් එකට වතුර ටිකක් පුරවන්න.” මම වැනි වැනි කාමෙර්ට ගිහින් ඇඳුම් ගලවල දැම්ම.
බාත් රූම් එකට යනෙකොට සන්ජය ටබ් එකට වතුර පුරවනව. “ඔයාට එන්න බැරිද සන්ජය
මාත් එක්කල ඇඟ ෙහෝදගන්න ඇඳට යන්න ඉස්සරෙවලා.”
“මමත් ඇඟ ෙහෝදගන්න ඕන.” කියපු එයා හරිල බැලුවමයි දැක්ෙක මම නිරුවතින්
ඉන්නව. එයාෙග ඇස් මෙග ඇඟ පුරාම දිව ගියා. අන්තිමට නැවතුෙන් මෙග මූණ දිහා
බලාෙගන. “ඔයාට ඕෙන මාත් එක්කලම ඇඟ ෙසෝදගන්නද?”
“ඔව්. එතෙකොට හරි ෙශොක්ෙන. අපි ෙපොඩි කාෙල වෙග්.”
“ඔයාට ශුවර්ද? පස්ෙස ෙවන ෙද්වලට මට ෙදොස් කියන්න එපා. ඔයා ෙහලුෙවන් ඉඳන්
දැනටමත් මාව අවුස්සනව.”
“මම දන්නව. මම දන්නව. වාද කරන්ෙන නැතුව එන්න ඇතුලට.” මම ටබ් එකට බහිමින්
කිව්ව. සන්ජයත් ඉක්මනටම ඇඳුම් ගලවල මට එකතු උනා. අපි ෙදන්න එකිෙනකාෙග
ඇඟවල්වල සබන් ගානව. පිට අතුල්ලනව. එයා මෙග් පැත්තට හැරිල තන් ෙදක
ඇල්ලුෙව බාෙගට නැගල තියන ෙපොල්ල මෙග් යටි බඩට ෙහේත්තු කරමින්. මමත් එයාට
රුකුල් දුන්න. ” මාව ඔෙහොම තද කරල අල්ලගන්න රත්තරන්. ෙහොඳ සනීපයක්
දෑෙනනව.” ටික ෙවලාවක් එෙහම ඉඳල ඉෙණන් උඩ ෙකොටස සබන් ගාල පිරිසිදු කරන්
සන්ජය මෙග් ඉෙණන් පහල ෙකොටසට අවදානය ෙයොමුකලා. එයා මෙග් චූව අතගාල
හයිෙයන් අල්ල අතුල්ලන්න ගත්ත. මමත් එයාෙග පයිය අල්ලෙගන උස් පාත් කරනව.
අපි ෙදන්නට ෙදන්න දැන් ඇවිස්ෙසනව. මට ෙහෝ ගාල ජූස්යන්න ගත්ත. ඒව සන්ජයෙග
අතට වැක්ෙකෙරනව ඒ අත සබන් එක්කල ෙහොඳට ලිස්සල යනව.
අපි ෙදන්න ඉක්මනටම ටබ් එෙකන් එලියට ඇවිත් ඇඟවල් පිහිද ගත්ත. සන්ජය මාව අත්
ෙදකට උස්සල අරන් ෙකලින්ම කාමෙරට ගිහින් ඇඳ උඩට දැම්ම. මෙග ෙතොල්
සිපගනිමින් කියනව ” අද රෑට මම ඔයත් එක්කල නිදියන්ෙන අපි ෙපොඩි කාෙල වෙග්.”
“හරි ෙශොක්. හැබැයි එක ෙකොන්ෙද්සියක් උඩ.”
“ඒ ෙමොකක්ද?”
“ඇඳුම් අඳින්න බැහැ. මට ඕන කරනව ඔයාෙග නිරුවත් සිරුරට තුරුල්ෙවල ඉන්න.”
“ෙනෝ ප්ෙරොබ්ලම්.” අපි ෙදන්න ෙබඩ්ශීට් එෙකන් වහෙගන වැලඳගත්ත. හරියට හුඟක්
කාෙලකින් හමු උන ආදරවන්තයින් ෙදන්ෙනක් වෙග්. ෙදන්නම ෙහොඳටම ඇවිස්සිල
ඉන්ෙන. කාෙමෝන්මාදෙයන් මත්ෙවල. දැන් එහි ඉහලම තලයට ගිහින්. සන්ජය මාව
තල්ලුකරල ඇඟ උඩට ආව. “නිරූ, මට ඔයාට හුකන්න ඕන දැන්. ෙමච්චර දුර ඇවිත් මට
දැන් පස්සට යන්න බැහැ. අෙන් බැහැ කියන්න එපා. මෙග් එක පුපුරාවි.” මට පුදුම හිතුන.
අපි ෙදන්න එකිෙනකාට හදවතින්ම ආදෙර් කරනව. එත් ෙමතරම් දුරක් යාවි කියල මම
හිතුෙව නැහැ. මම ටිකක් කල්පනා කලා. මම කිසි ෙදයක් ෙනොකියපු නිසා සන්ජය ඇඟ
උඩින් බැස්ස. මම එයාව තද කරල බදා ගත්ත.
“ඉන්න සන්ජය මට ටිකක් කල්පන්න කරන්න ඉඩ ෙදන්න.ෙම් හදිසිෙයම ඔයා දන්නව
ෙන්ද? අපි දැන් කෙලොත් සදහටම අපි සීමාව ඉක්මවා යනව. ඔයාට එෙහම හිෙතන්ෙන
නැද්ද?”
“මම දන්නව ඒක ෙනොකල යුතු ෙහොඳ නැති ෙදයක් බව. දැනට අපි කරල නැති එකම
ෙදයත් ඒකම තමයි. අපි ඊෙය ඒ සීමාව පහුකලා ෙන්ද? ඉතින් ෙම්ක කරයි කියල වැඩි
ෙවනසක් ෙවන්ෙන නැහැ.”
“ඇත්ත තමයි ඔයා කියන්ෙන. මටත් ඕන ඔයාට කියල කරව ගන්න රත්තරන්. මට ඕන
මෙග මල්ලිට කියල මෙග් ෙපට්ටිය කඩවගන්න. එන්න රත්තරන්. මාව සනසන්න අද.”
“මට හරි සන්ෙතොසයි මෙග අක්ෙක. ඔයාෙග ආසව මම ඉෂ්ට කරනව. මම ෙපොෙරොන්දු
ෙවනව මම ඔයාට නියම සැපක් ෙදනව කියල.”
“මටත් එෙහම දැෙනනව රත්තරන්.” කියල මම එයාෙග පයිය ඇල්ලුව. ඒක මම හිතුවටත්
වඩා ෙලොකු ෙවලා යකඩයක් වෙග්. කකුල් ෙදක පලල් කරල මම එයාට ආරාධනා කලා
අතරට එන්න කියල. සන්ජය උඩට ඇවිත් පයිය මෙග් කකුල් අතර ගුහාෙව ගාවනව මට
ෙතෙරනව. එයා ටිකක් ඉණ තද කලා. පයිෙය ෙතොන්ගල චූෙව ෙතොල් අතරින් ඇතුලට
යනව මට ෙතරුනා. මෙග ජූස් නිසා එයාට ටිකක් පහසුයි ඇතුල් කරන්න. ඒත් තදයි. මට
ටිකක් රිදුනත් ආසව නිසා ගානක් නැතුව ඉවසුව. එයා ඉණ පහලට තද කරද්දි මම මෙග්
ඉණ ඉහලට ඉස්සුෙව් එයාෙග ඉෙණන් අල්ලෙගන. ඒ එක්කම මම එයාෙග ෙතොල් ෙදක
කට ඇතුලට අරන් උරන්න ගත්ත. එකපාරටම ෙපොල්ල වැට කඩුලු බිඳෙගන ඇතුලටම
ගිහින් නැවතුනා. සන්ජය ආසාෙවන් ෙකඳිරිගානව.
“මයි ෙගෝඩ් නිරූ. ඔයාෙග එක හරිම තදයි. මට ෙතෙරන්ෙන ෙවල්වට් ෙරද්ද්කින් මෙග
එක ඔතල තියනව වෙග්. ෙම් මම එදා ඉඳන් හිතපු හීනයක් හබෑවීමක්.”
“තව කතා එපා සන්ජය. තව ඇතුලට යවල මාව සනසන්න රත්තරෙන්. මට ඕන කරනව
ඔයාෙග එක ඇතුලට එලියට යනහැටි විඳගන්න. මට යනෙකොට කෑ ගහන්න.”
“හරි හරි. එෙහනම් දැන් ඉතින් ලෑස්ති ෙවන්න. මම වැෙඩ් පටන් ගන්නම්.” සන්ජය පයිය
චූෙව කට මුලටම අරන් එකපාරට හයිෙයන් ඇතුලට ගැහුව. අර යකෙඩ මෙග් ක්ලිට් එක
පිරිමදිමින් ඇතුලට යනෙකොට මම ෙලොකු හුස්මක් ගත්ත. මම දැන් ඉන්ෙන ෙකොෙහේද
කියල මමවත් දන්ෙන නෑ. ඒ තරම් සනීපයක් සැපක් ලබනව එයා ගහන පාරවලට. විනාඩි
10 විතර ගියාට පස්ෙස මට යන්න වෙග් එනව දැනුන. මම එයාෙග ඉණවෙට් කකුල්
ඔතාෙගන තද කරල බදා ගත්ත. ඉණ පුලුවන් තරම් ඉහලට උස්සෙගන හිටිය. මුල්
වතාවට මෙග් චූව ඇතුෙල ෙපොල්ලක් තිෙයද්දි මට යන එක හරියට මල් වරුසාවක් වෙග්
කියල මට දැනුෙන. මට ඉෙබ්ම කෑ ගහුන. සන්ජය මෙග ඉෙණන් අල්ලෙගන තව තව
වැෙරන් ගහනව. මට ෙත්ෙරනව එයාෙග පයිය තව තවත් ඇතුෙල ඉඳිෙමනව වෙග්.
එයාටත් යන්න ලංෙවල. මට ඕන කරනව එයාට යන්න කලින් තව සැරයක් මට යවා
ගන්න. මම චූෙව මසල්ස් තද කරෙගන ඉණ කැරකුව. එයා ඉෙබ්ටම ස්පීඩ් එක අඩුකලා.
එයා හිතන්ෙන නැතුව ඇති මෙග් චූෙව මසල්ස් ඒ වෙග් තද කරන්න පුලුවන් කියල.
එකපාරටම එයාෙග ඇස් ෙලොකු උනා පුදුමෙයන්. එයාෙග ෙබෝල ෙදක ඇකිෙලනව මට
ෙතරුනා. සුනාමියක් වෙග් මෙග් චූව ඇතුලට ෙලොකු කැරි පාරක් විද්ද. අපි ෙදන්න උඩ
යට ෙපරලුනා ගහන ගමන්ම. ඒත් ෙදන්නෙග පූට්ටුව ගැල උෙන් නැහැ. ෙදන්න බදාෙගන
තවමත් ගහනව. මම හිතුව වෙග්ම තව පාරක් වක්කඩක් කැඩුව වෙග් බඩු ගියා.
අන්තිෙම්දි ආෙයත් එයා උඩට ඇවිත් තාමත් ගහනව. තව විනාඩි 5 කට විතර පස්ෙස
සන්ජයටත් මූදු රැල්ලක් වෙග කැරි පිට උනා. එයා මාව කිස් කරමින් ඇඟ උඩ වැතිරුනා.
අපි ෙදන්නම දාඩිෙයන් නෑවිල. ඔලුව උස්ස්පු එයා මෙග් මූණ බලල හිනා උනා. එයාෙග
ඇස් වලින් සතුට ෙදොෙර ගලනව. හිනා උන මම එයාව බදාෙගන ෙතොල් උරන්න ගත්ත.
ෙදන්නම ටිකකින් නැගිටල බැලුෙව ඇඳ ෂීට් එක දිහාව. එෙක අෙප් රඟපෑෙම සලකුනු
රතු පාටට තිබුන.
ටික ෙවලාවකින් පැත්තකට ෙපරලුන සන්ජය මාව වැලඳෙගන කිව්ව “අයි ඈම් ෙසොරි
නිරූ.”
“ඒ ෙමොකටද?”
“ඔයාට ෙමෙහම කරපු එකට.”
“ඔයාට පිස්සුද රත්තරන්. මම බෑ කිව්වනම් ඔයා මට කරන්ෙන නෑෙන. මම කැමති උන
නිසා තමයි ඔයා කෙල්. ඉතින් ෙමොකටද ෙසොරි කියන්ෙන?”
“ඒ උනාට මෙග හිතට හරි නැහැ. ඔයා මෙග අක්ක.”
“පිස්සු නැතුව දැන් අපි යමු ආෙයත් ඇඟ ෙසෝදගන්න. ඔයා බාත් රූම් එකට යන්න. මම
ෙබඩ් ෂීට් මාරු කරල එන්නම්.” එදා රෑ අපි ෙදන්න ෙහලුෙවන්ම ඇෙඳේඑකට තුරුල් ෙවලා
නිදා ගත්ත. පහුවදා අම්මල ෙගදර එන්න කලින් අපි ආෙයත් සැරයක් කලා. පහුවදා
අම්මල ෙගදර එන්න කලින් අපි ආෙයත් සැරයක් කලා. එපමණයි අපිට කරන්න ඉඩක්
ලැබුෙන. ඒ මතකය මෙග් හිෙතන් කවදාවත් මැකී යන්ෙන නැහැ. මම ඒ ලබපු සුන්දර
රසාස්වාදය මට කාෙගන්වත් ලැබුෙන නෑ.
ෙම්ක මීට අවුරුදු 5 කට කලින් උන සිද්දියක්. මම දැන් බැඳල බබාලත් ඉන්නව. එයාට
යාලු ෙකල්ෙලක් ඉන්නව. ෙම් කිසි ෙදයක් ඒ ෙකල්ල දන්ෙන නැහැ. ඒ වෙග්ම මම මෙග්
හබීටවත් ෙම් ගැන කියල නැහැ. අපි මුණගැහුනම පරන ෙද්වල් කතා කරල කරපු ෙද්වල
රස විඳිනව. එත් සීමාව ඉක්මවා යන්ෙන නෑ. ඒ උනාට මට නම් ෂුවර් ඉඩක් ලැබුෙනොත්
මම ආෙයත් එයාව අල්ලගන්නව ඒ දවස්වල ලබපු සුන්දර රස පහස තව සැරයක්
විඳගන්න. මට එය උවමනාමයි.

මේවත් කියෙව්වද?

නොසැලෙන​ සෙනෙහස – 03 කොටස (NEW)

නොසැලෙන​ සෙනෙහස – 03 කොටස (NEW)

සමාධි සහ ඇගේ මව, ඩිලානි සිය නිවසේ නවත්වා ගත්තේ මුලු හදවතම මිතුරු දමින් සහ සෙනෙහසින් …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *