Friday , April 12 2024

අපේ අලුත් Telegram චැනල් එකට පහතින් එකතු වෙන්න
👇☺️

ඔෆිස් එක – Sinhala wela katha

මම එක්සෑම් කරල ෙජොබ් එකක් නැතුව ඉද්දි, දන්න ඇන්ටි ෙකෙනක් එයාෙග ඔෆිස් එෙකෙ රෙසප්ෂන් විදිහට මාව ඉන්ටර්වීව් එක්කන් ගියා. ෙජොබ් එකක් කරල නැති නිසාත් මටහරියට ඉන්ග්ලිෂ් බැරි නිසත් ෙකොෙහොම හරි ෙජොබ් එක ලබා ගන්න මම ඇන්ටි කියපු
විදිහට ලෑස්ති උනා.
ඇන්ටි කිව්වා මට අම්මට ෙහොෙරන් එයාලෙග ෙබොස් හරි කුකුලා, ටිකක් ෙපොඩි පාර්ට් එකක් දැම්ෙමොත් වැෙඩ් ෂුවර් කියල. ඇන්ටිලෙග ඔෆිස් එෙක ඉන්ෙන මැරි කරපු ෙල්ඩීස්ලෙ කල්ෙලො හිටිෙය නැහැ. ඉතින් ඇන්ටි කිව්ව විදිහට මම ෙෂොර්ට් ටයිට් ස්කර්ට් ඇන්ඩ්
වයිට් ෂර්ත් එකක් ඇන්දා. ෙරඩ් බ්රාන එක්කක් ඇන්දා වයිට් ඇතුෙලන් ඒක ෙප්න විදිහට. ඉතින් එයාෙග රූම් එකට ගිහින් ගූඩ් ෙමොර්නින්ග් සර් කියල වාඩි ෙවලා, මෙග ෆයිල්ස් දීල බයන් බයන් උත්තර ෙදද්දි, මට ෙතරුනා ෙමයා මෙග ෙබොඩි එක ඇස් ෙදෙකන් රස විදිනව. ප්රකෂ්න ෙගොඩක් අහල අන්තිමට කිව්වා එයා මාව ෙම් ෙජොබ් එකට හරි යන් නැහැ කියල. මට එක පාරටම ෙෂොක් එකක් වෙග. මම කිව්වා අෙන් සර් ෙමොනා හරි ෙජොබ්එකක් නැද්ද මට කරන්න කියල. එයා කිව්වා ෙවකන්සි එකක් ෙවන නැහැ, ඒත් ෙලොකු සැලරි එකකට ෙනෙම් ෙකොන්ට්රැ ක්ට් විදිහට, හැබැයි එයාෙග ෙරෙසප්ෂන් විදිහට තමා වැඩ කරන්න ෙවන්ෙන. ෙකොම්පැනි එෙකන් 2500 තමා ෙගවන්න පුලුවන්, ෙවනම
අලව්න්ස් එකක් මෙග වැඩ ගැන බලල ෙදන්නම් කිව්වා.
ඉතින් ෙම් විදිහට මම සුමානයක් විතර වැඩ කලා, ෙබොස් වැඩිය ඔෆිස් ආෙව නැහැ, ආපු දවසට කරදෙර් සැරින් සැෙර එක එක ෙදවල් වලට කතා කරනවා. ඔෆිස් එෙක හිටිෙය වැඩිපුරම එල්ඩර් අය නිසා එයාලෙගන් මට කරදරයක් තිබ්ෙබ නැහැ,
හැෙමොම හරි යාලුයි. සැලරි දවස කිට්ටු උනා, ෙබොස් මට කිව්වා ෙචයාර්මන් රට ඉදන් එනවා ඊට කලින් වැඩ ඉවර කරන්න ඕන නිසා ඉරිදා ඔෆිස් එන්න කියල. මාත් බයටම එදා ආවා. එදා ෙබොස් විතරයි හිටිෙය, මට බය හිතුන. මම ඇදල හිටිෙය ෙඩනිම් ඇන්ඩ් ටී ශර්ට්. මම බය නැහැ වෙග ෙපන්නල මෙග වැඩ ටික කරන්න ගත්තා. ෙබොසුත් ෙහොදටම
වැඩ. එක පාරටම ෙදොර ඇරන් ෙලොකු උස මහත සුදු වයස 50 වෙග ෙකෙනක් ආවා.
ෙබොස් එක පාර නැගිටලා එයාට පුටුව දීලා විෂ් කලා. කතාෙවන් මට දැනුනා ෙම තමාෙ චයාර්මන් කියල. එයා ෙබොස් ෙගන් මම කවුද කියල ඇහුවා. බිස්නස් අඩු කාෙල ෙමොකද මාව ගත්ෙත කියල එයාට බැනල මෙගන් ඇහුවා මෙග සැලරි කීයද කියල මම කිව්වා
2500 කියල. එයා මට ලගට එන්න කියල මෙග සුදුසුකම් ඇහුවා, ආෙයත් ෙබොස්ට බැනලා ම් වෙග අඩු ගානකට මිනිස්සු තියන් ෙකොම්පැනි එක ලැජ්ජ කරන්න එපා. දැන් ෙමයාව අස් කරන්න එපා. ෙබොස්ට බෑන්ක් එකට ගිහින් 20,000 කෑෂ් අරන් එන්න කිව්වා. ෙමොකද
ඉරිද නිසා අෙප කැෂියර් නිවාඩු. ෙබොස් බෑන්ක් එකට ගියා.ෙ මයා මට ලගට එන්න කිව්වා, මට බය හිතුනත් ෙමයා ෙබොස්ට වඩා ෙහොද ෙකෙනක් වෙග දැනුන නිසා මමත් ගියා. එයා මෙග නම ගම, වයස අහලා, මැරි කරලද ඇහුව මම
නැහැ කිව්වා.
ෙකොල්ෙලක් ඉන්නවද ඇහුව මම කිව්වා හිටියා දැන් නැහැ කියල. එයා මෙග අතින් අල්ලල මට කිව්වා කැමතිද එයාෙග ෙසකට්රි විදිහත වැඩ කරන්න අද ඉදන් 15000 ෙදන්නම් කියල. මට අදහ ගන්න බැරි උනා. මට දන්ෙනම නැහැ එයා මෙග අල්ලන් හිටපු අත දිෙග මෙග මුලු ඇගටම එයාෙග ඇගිලි යවනවා. මෙග ඇස් ෙදක පිය උනා ආසාෙවන්.
එයා මව එයාෙග ලගට තුරුල් කරන් මෙග ෙතොල් උරන්න ගත්තා, ඒ අතෙර එයාෙග ඇගිලි මෙග ටී ෂර්ට් ඇතුෙලන් මෙග කුක්කු මිරිකන්න උනා. මට ෙකන්දිරි ගෑඋනා. මෙග තොල් උරපු එයා මෙග ෙබල්ල කිස් කරන ගමන් මෙග පපුවට මුන ඔබා ගත්තා. එයාෙග අත් ෙදෙකන් මෙග බ්රා හූක් එක අරිනවා මට දැනුනා, මෙග ටී ෂර්ට් උස්සපු සර්ෙග දිෙව්
රස්ෙන මෙග තන් පුඩු ෙදකට දැනුනා. මාව හිරි වැටුනා. මට දැනුන මට ගියා කියල. එයා මෙග තන් ෙදෙක රස බලන ගමන් මෙග කලිසම උඩින් චූ කරන තැන මිරිකන්න ගත්තා. මට ඉන්න බැරි උනා. එක පාරටම එයා මෙග ලග පහත් ෙවලා කලිසෙම බටන් ඇරලා සිප් එක පහලට ඇද්දා. මට කර කියා ගන්න ෙදයක් නැති උනා
එයාෙග රැඋල් ගස් මෙග ෙයොනි ෙපති වල වදිනෙකොට හරිම කිචි එයාෙග දිව මැෂින් එකක් වෙග මෙග ෙතොල් ෙපති මැද්ෙදන් ඇතුලට එලියට වැඩ කලා මම දැක්කා මෙග ගිය සුදු පාට ජුස් එයාෙග නහය පුරාම ඒත් ෙමයා නවත්තෙනන් නැහැ මට ආෙයත් පාරක් ගියා මම ෙහොදටම දැගලුවා ඉන්න බැරුව. එයා මාව ෙට්බ්ල් එෙක් හාන්සි කරවලා.
එයාෙග එක මෙග් එෙක් අතුල්ලන්න ගත්තා. මම දැක්ෙක නැහැ ඒක ෙකොයි තරම්ෙ ලොකුද කියලා. ඒත් ටික ෙවලාවකින් ඒක ඇතුලට බහිද්දි මට හිතුනා ඒක හරිම දිග මහත එකක් කියලා. මම ඉන්න බැරුව කෑ ගහද්දි එයා නවතන්ෙන නැතුව දිගටම ගැහුවා.
මාත් ෙහොදට එයාට ඉස්සුවා මට හරිම ආසයි, ෙගොඩක් කාෙලකින් ෙමෙහම සැපක් ලැබුෙන මෙග ෙකොල්ලා එක්ක ඒෙෆයාර් එක අප්ෙසට් උනාට පස්ෙස. අෙනක මෙගෙ කොල්ලෙග එකට වඩා ෙම්ක හරිම ෙලොකුයි යකඩයක් වෙග් කියල හිතුනා. එයා එක පාරටම ගහන ෙව්ෙග වැඩි කරලා මාව තදින් බදා ගත්තා මට ඒ එක්කම දැනුනා උනු උනු
වතුර දාරාවක් ඇතුෙලන් වදිනවා මම ආසාෙවන් එයාව බදා ගත්තා. සර් මට සල්ලි දුන්නා
ප්රීනති ෙපති අරන් ෙබොන්න කියලා පහු ෙවනිදා ඉදන් මම ෙහේඩ් ඔෆිස් වැඩ කෙල් සර් එක්ක. එයා මට ආදෙරන් සැලකුවා මම අවුරුදු 2 එෙහ වැඩ කලා. ඒ කාෙල අපි ෙගොඩක් සතුටු උනා එෙහ ෙමෙහ ගිහින් ෙහොෙටල් වල. මැරි කරාට පස්ෙස හස්බන්ඩ් කිව්ව නිසා
මම එෙහන් අස් උෙන. තාම මට සර් ෙකොල් කරනවා කැමති ඕන ෙවලාවක එෙහ එන්න
ෙජොබ් එක ෂුවර් කියලා.

මේවත් කියෙව්වද?

නොසැලෙන​ සෙනෙහස – 03 කොටස (NEW)

නොසැලෙන​ සෙනෙහස – 03 කොටස (NEW)

සමාධි සහ ඇගේ මව, ඩිලානි සිය නිවසේ නවත්වා ගත්තේ මුලු හදවතම මිතුරු දමින් සහ සෙනෙහසින් …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *