Monday , February 5 2024

අපේ අලුත් Telegram චැනල් එකට පහතින් එකතු වෙන්න
👇☺️

ඇය සහ මම Sinhala wala katha

ෙමම කතාව හුෙදක් සැමෙග් රස වින්දනයන් සඳහා පමනක් වන පබැදුමක් බව
කරුනාෙවන් සලකන්න.
ආණ්ඩුෙව් රාජකාරී කරන මෙග් පියාණන් අවුරුදු කීපයකට වරක් රෙට් සෑම ෙපෙදසකම
රාජකාරී කටයුතුවලට යෑම අරුමයක් ෙනොෙව්. ඒත් මට වයස 16ක් වන විට ඔවුන් ඉඩමක්
ෙගන රාජගිරිය පැත්ෙත් ෙගයක් සාදා ගත්ෙත් පියානන්ෙග් සෙහොදරයකුෙග්ද උදවු
ඇතිවයි. අපෙග් නෑදෑයන් සිටිෙය් බන්ඩාරෙවල කිට්ටුව පිහිටි ගම්මානයක් වන ඇල්ල
ෙපෙදෙසයි. අෙප් ෙගදර ඉන්ෙන මම විතරක් නිසා මම හරිම කම්මැලි කමින් පාසල්
නිවාඩුෙව්දී කාලය ෙගනවන්ෙන. ඒ නිසා පාසල් ඉෙගනීම ඉවරකර රිසල්ට් එනතුරු අම්මා
මට ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් කලා.
“පුතා, ඔයාට නිවාඩු කාෙල තනියම ෙගදර ඉන්න කම්මැලි නම් ඔයා බන්ඩාරෙවල
බාප්පලෙග ෙගදර යන්න ටික දවසකට ෙච්න්ජ් එකකට.”
“අන්න ෙහොඳයි අම්ෙම. මම ෙහටම යන්නම්.”
“තාත්තටත් කියල එෙහනම් ලෑස්ති ෙවන්නෙකො.”
බන්ඩාරෙවල ඉඳල බාප්පලෙග ෙගදරට කි.මි. 20ක් විතර තියනව. තාත්ත බාප්පට කියල
මම එන බව සුමාෙන අන්තිෙම්දි. සිකුරාද රෑ ෙකොච්චිෙය මම බන්ඩාරෙවල ගියා. පහුවදා
උෙද් බාප්පලෙග ෙගදර යනෙකොට 10.00ට විතර ඇති. මම බාප්පලෙග ෙගදර කට්ටිය
දැකල තිබුෙන නැහැ අවුරුදු 10කින් විතර. බාප්පට හිටිෙය ලමයි තුන් ෙදනයි. වැඩිමලා
අවුරුදු 15ක් ෙකල්ෙලක්. එයාෙග නම සීම. ෙදවනියට අවුරුදු 10යි. එයත් දුවක්. නම නීල.
තුන්ෙවනිය ෙරෝහිත්. අවුරුදු 8ෙට් ෙකොල්ල. ෙමයාලෙගන් මම කලින් දැකල තිබුෙන
සීමයි
, නැන්දයි විතරයි. එතෙකොට සීමට වයස අවුරුදු 6යි. දැන් එයා ලස්සණ ෙහොඳට
වැඩුන ෙකල්ෙලක්.
“පුතා දැකල නෑෙන්ද නංගිවයි, මල්ලිවයි?”
“අද තමයි දැක්ෙක.”
“ඒක ෙන්න්නම්. ඉතින් ඔයාල ෙම් පැත්ෙත එන්ෙන නැහැෙන?” නැන්ද කිව්ව. “එෙහනම්
අඳුන ගන්නෙකො. ඔයා සීමව දැකල තියනවෙන මීට කලින්?”
“ඔව්. ඒත් දැන් සීම නංගිත් හරි ෙලොකුයිෙන.”
“ෙමොන ෙලොකුවක්ද පුෙත්. තාම ඉස්ෙකෝෙල යනව. ෙම් මද්දු. අපි මද්දු කිව්වට එයාෙග
නම නීල. ෙමයා තමයි අෙප් බඩ පිස්ස. ෙරෝහිත්.” නන්ද දරුවන්ෙග විස්තර කියල දුන්ෙන.
“පුතා දැන් ඉතින් හිතා ගන්නෙකො ෙම් ඔයාෙගම ෙගදර කියල. ඔන්න නංගිල ෙදන්නයි,
මල්ලියි ඉන්නව ෙසල්ලම් කරන්න.”
“අෙන් මහත්තය ඔය ලමයට ටිකක් නිවාඩු පාඩුෙව ඉන්න ෙදන්නෙකො. ආපු ගමන්
ෙසල්ලම් කරන්න යන්න කියන්ෙන නැතුව. ගමන් මහන්සියත් ඇතිෙන. ෙලොකු දුව අයියට
ෙපන්නන්නෙකො ඔයාලෙග කාමෙර් දැනට. අපි එයාට ෙවනම කාමරායක් අස් පස් කරල
ෙදමු පස්ෙස. පුතා ගිහින් ටිකක් විෙව්ක ගන්න. මම යනව කුස්සියට දවල් කෑම හදන්න.”
“ඔව් පුෙත් මමත් යනව කුඹුරට වතුර බඳින්න. ඔයාට ඕන ෙදයක් සීම නංගිෙගන්
ඉල්ලගන්න.”
මාමත් ගියා. නීලයි මල්ලියි ෙදන්නත් ගියා ෙසල්ලමට. අන්තිමට ඉතුරු උෙන් සීමයි මමයි
විතරයි. මම මූණ කට ෙහෝදෙගන එලියට ආව. මිදුෙල ෙලොකු අඹ ගහක් තියනව. එතන
ඉඳගන්න බංකුවකුත් තියනව. මම එතනට ගිහින් ෙපොඩි ෙදන්න ෙසල්ලම් කරනව
බලාෙගන හිටිය. ටිකකින් සීමත් එතනට ආව.
“අයියට ෙමෙහ පාලු ඇති ෙන්ද?”
“නැහැ. මට එෙහ ඉන්නෙකොට තමයි පාලු.”
“ඇයි ඒ?”
“මම තනියමෙන ලමෙයො ෙගදර ඉන්ෙන. ඔයාට වෙග් මට සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයො නැහැ
ෙන.”
අපි ෙදන්න එක්කල හුඟක් වල් පල් කතා කර කර හිටිය දවල් ෙවනතුරුම. “මම ආසයි
ඔයාලෙග කුඹුර දිහා බලන්න යන්න.”
“ඔයාට ඕනනම් අපි යමු. මම අම්මට කියල එන්නම්.” අපි ෙදන්න එයාලෙග කුඹුර බලන්න
ගියා. ඒක හරි විසාල එකක්. එක පැත්තකින් ඔයක් ගලාෙගන යනව. “අයිෙය අපි ෙම්
ඔෙයන් තමයි නන්ෙන. ඔයත් කැමතිද නාන්න.?”
“මම කැමතියි. ඒත් අපි පස්ෙස දවසක නාමු. ආපු ගමන්ම බැහැ.” පැයකට විතර පස්ෙස
අපි ඇවිදල ෙගදර ආව. ෙගදර ආවම නැන්ද කතා කලා කෑම කන්න. කෑම කාල ටික
ෙවලාවකින් බාප්ප කිව්ව
“අද අව්ව හරි සැරයි. ලමයි එලියට යන්න එපා අව්ෙව.” කියල. නැන්ද කිව්ව
“එෙහනම් පුතාටත් මහන්සි නිසා ඔයාල උඩ කාමෙර්ට ගිහින් තුන් ෙදන්න එක්කම ටිකක්
හාන්සිෙවලා ඉන්නෙකො. හවස ෙසල්ලම් කරන්න පුලුවන්.”
සීම එක්කල අපි ඔක්ෙකොමල ගියා උඩ කාමෙර්ට. ෙපොඩි ෙදන්න ෙකොට්ට අරන් බිම
දාෙගන ඇල උනා. “අයිය ඇඳ උඩ නිදා ගන්න.” සීම කිව්ව.
“එතෙකොට ඔයා?”
“මමත් බිම නිදා ගන්නව ෙමයාලත් එක්ක.”
“ඒ ෙමොකද?”
“බිම සීතලයි. ෙම් රස්ෙනට බිම තමයි නිදාගන්න ෙහොඳ.”
“එෙහනම් මමත් එනව බිම නිදා ගන්න.” අපි හතර ෙදනාම ෙපලට බිම නිදා ගන්න ගියා.
ෙරෝහිත් ලඟ නීල. ඊලඟට සීම. මම සීම ලඟින් ඇල උනා. තැන මාරුෙවලා නිසා මට නින්ද
ගිෙය් නැහැ. ඒත් අනිත් තුන් ෙදනාම නිදි. අනික මට දවල්ට නිදාෙගන පුරුද්දකුත් නැහැ.
මම ඔෙහේ සිවිලිම දිහා බලන් හිටිය. ඒත් ගමන් මහන්සියට ෙවන්න ඇති මට ෙනොදැනිම
නින්ද ගියා.
ටික ෙවලාවකින් මට ඇහැරුනා මෙග් ඇඟ කවුරු නමුත් බදාගන්නව දැනිල. සීම මෙග්
ලඟටම ඇවිත් පපුව උඩින් අත දාෙගන මාව තද කරගන්නව. මම මුලින් හිතුෙව එයා
නින්ෙදන් එෙහම කරනව කියල. ඒත් මට දැෙනනව එයාෙග ඇඟිලි මෙග පපුව අතගානව.
මට හරි සනීපයක් දැනුන. මෙග් පිජාම එක ඇතුෙල මල්ලිය නැගිටිනව දැෙනනව. ඒ
එක්කම එයාෙග අත ටිකින් ටික මෙග් ඇඟ අතගාෙගන පහලට යනව. මමත් නිදි වෙග්
සද්ද නැතුව හිටිය ෙවන්ෙන ෙමොනවද බලන්න. ෙමන්න ෙකල්ල පිජාම එක උඩින් මෙග්
පයිය අතගානව ඒ සැෙර්.
මම එක පාරටම නැගිටල සීම දිහා බැලුව. ෙකල්ල හිනා ෙවනව කරන වැෙඩ්
ෙනොනවත්වාම. “සීම ඔය වැෙඩ් ෙහොඳ එකක් නම් ෙනෙවයි.”
“ඇයි නරක? ඔයා ආසයි ෙන්ද?” මට කට උත්තර නැහැ. පයිය ෙහොඳටම නැගල. එයා
අෙත් ගහනව පිජාම එක උඩින්. සීම මෙග් පැත්තට හැරිල මෙග් ෙතොල් සිප ගත්ත.
“බයෙවන්න එපා ෙකොල්ෙලො. සතුටු ෙවන්න.” මමත් හිතුව ෙමයා බය නැත්නම් මම
ෙමොකට බය ෙවන්නද? මමත් මෙග් අත එයාෙග වම් තෙන් උඩින් තියල තද කරන්න
ගත්ත. ෙකල්ල බා එකක් ඇඳලත් නැහැ. ෙදොෙදොල් වෙග් ෙමලකයි. නිපල් එක ගල් වෙග්
තද ෙවලා. සීම මෙග් පිජාම එෙක් ගැෙට් ෙලහුව. අත ඇහුලට දාල පයිය එලියට ගත්ත.
දැන් ෙපරසම පස්සට කරල අෙත් ගහනව. පයිෙය ෙතොන්ගෙලන් සතුටු දියර ගලනව. මම
එයාෙග බ්ලවුස් එෙක් උඩ ෙබොත්තම් තුන ගලවල් තන් ෙදක එලියට ගත්ත. ඒව
පිරිමදිනවිට ෙකල්ල ලාවට ෙකඳිරි ගානව. දැන් මට තිබුන බය සම්පූර්ණෙයන් පහෙවල
ගිහින්.
මම එයාෙග ස්කර්ට් එෙක ෙබොත්තම ගලවන්න හැඩුව. “දැන් එපා අෙන්… කවුරුහරි
ආෙවොත්….?” එෙහම කියල එයා ස්කර්ට් එක යටින් උඩට ඉස්සුව. “දැන් ඔයා ෙහොඳට
අතගාන්න.” මෙග් අත චූව උඩින් තියල කිව්ව. මට හරි පුදුමයි සීම පෑන්ටියවත් ඇඳල
නැහැ. එයාෙග හුත්ෙත හරියට මයිල්.
“සීම බබා. ඔයාෙග එෙක් මයිල් පිරිල.”
“ඇයි ඔයා ආස නැද්ද?”
“ෙකොෙහද? හිල ෙහොයාගන්නත් අමාරුයි. ඒ තරමට මයිල්.”
“ඉන්න මම ෙහොයල ෙදන්න.” ෙකල්ල කකුල් පලල් කරල හුතුෙතොල් ෙදකත් ඈත් කරල
“ඔන්න බලාගන්න” කිව්ව. එතන ෙරෝසම ෙරෝස පාටයි. ජූස් ගලනව ගංගක් වෙග්. මම
ඇතුලට ඇඟිල්ලක් දාල කැලැත්තුව. “අෙන් අයිෙය්….ඇඟිල්ෙලන් කරන්න….” සීම කිව්ව.
“කැඩුෙනොත් බබා…”
“ඒකට කමක් නැහැ. ඔයා මට කරල යවන්න රත්තරන්…” මම දැන් ඇඟිල්ෙලන් හුකනව.
ෙකල්ල ෙහමින් ෙකඳිරි ගානව.
“සීම ෙපොඩි ඒෙගොල්ල ඇහැෙර්වි.”
“අෙපෝ එයාල නිදා ගත්තම ෙබර ගැහුවත් ඇහැෙරන්ෙන නැහැ. ඔයා බයෙවන්න එපා.
ඔයාටත් ඕනනම් එන්න මෙග් ඇඟ උඩට.” සීම කිව්ව. නිකන්
තියන පෙක්…ෙකොෙහ ගියත්
ෙමොෙක්… මමත් එයාෙග ඇඟ උඩට ආව. සීම කකුල් ෙදක පලල් කරල පයිය අල්ලෙගන
හුත්ෙත ගෑෙවන විදියට තුන් මුල්ෙලන් තියාෙගන කකුල් තද කරගත්ත. මමත් ෙහමින්
ෙහමින් ගල් කපන්න ගත්ත. ඒත් ෙමොනව කිව්වත් මට බයයි ෙපොඩි ෙදන්න ඇහැෙර්වි
කියල. විනාඩි 5ක් විතර ෙමෙහම ගහනෙකොට මට කැරි ගියා. සීමත් මාව තද කරල
බදාෙගන ෙතොල් ෙදක උරමින් හුත්ත උඩට උස්ස උස්ස ගහන්න ගත්ත. ටිකකින් එයත්
මෙග් පිට හූරමින් නතර උනා. එයා මෙග් මූණ උස්සල ඇස් දිහා බලාෙගන හිනාෙවනව.
“බයගුල්ල. දැන් හරිෙන? මෙග් කකුල් ෙදක ඉවරයි.” මාත් එක්කම එයත් නැගිටල “එන්න
අපි ගිහින් ෙසෝදගමු” කිව්ව.
“ෙකොහාටද යන්ෙන?”
“බාත්රූම් එක තිෙයන්ෙන එලිෙය. ෙම් ෙවලාවට කවුරුවත් නැහැ. ඔක්ෙකොමල්ල නිදි. අපි
යමු.” බාත් රූම් එක ලඟදි “ඔයා ගිහින් ෙසෝදෙගන එන්න. මම ඉන් පස්ෙස ගිහින් නාලම
එන්නම්.” කිව්ව.
මමත් ඇතුලට ගිහින් ෙසෝදෙගන ඉස්සරහ පැත්ෙත අඹ ගහ යටට ෙවලා හිටිය ෙපොතක්
කියව කියව. හවස 4.00 විතර තමයි අනිත් අය නැගිටල ආෙව. සීම ඇවිත් කිව්ව “ඔයා
තමයි හරිම ෙකනා. කවුරුවත් ෙම්තරම් ෙගොඩක් මට යවල නැහැ.”
“මමයැ පටන්ගත්ෙත? ඔයාෙන.”
“හරි හරි ඒත් මම කිව්ෙව ඔයාට හුඟක් ගියා කියල.”
“ඒක ෙනෙවයි. මට කියන්න ෙවන කවුද ඔයාට කරල තිෙයන්ෙන?”
“දැනගන්නම ඕනද?”
“ඔව්. මට දැන්ගන්න ඕන. නැත්නම් මම තරහයි.”
“දැන් බැහැ. මම පස්ෙස කියන්නම්. මම දැන් ගිහින් ඔයාට ෙත් හදාෙගන එන්නම්.” සීම
එෙහම කියල ගියා.
හවස ෙත් බීල ඉවරෙවලා ඉන්නෙකොට බාප්ප ඇහුව “පුතාල හවස ෙමොනව කරන්නද
හිතන් ඉන්ෙන?”
“තාත්ෙත අද හවස අපි ෙකොෙහවත් යන්ෙන නැහැ. ෙහට හවස අපි යනව උඩහ දිය ඇල්ල
බලන්න.” සීම කිව්ව.
“ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි හවස් වරුෙව යන්න. දවල්ට රස්ෙන වැඩියි.”
“ඔව් තාත්ෙත අපි හවස තමයි යන්ෙන.”
“ඔයෙගොල්ල ෙපොඩි ෙදන්නවත් එක්කෙගන යන්න. එයාලත් කැමති ඇති ඇල්ල බලන්න
යන්න. හැබැයි ෙගොයිෙයෝ ඇල්ෙලන් නාන්න යන්න එෙහම එපා.”
“නැහැ තාත්ෙත අපි උෙද් ෙවනද යන තැනට නාන්න යනව. හවසට ඇල්ලට යන්ෙන.”
එදා රෑත් අපි තුන්ෙදනාම එකට නිදා ගත්ෙත. සීමෙගන් මට ඉන්න බැරි උනා. රෑත් මම
එයාට ෙදපාරක් ගල් කැපුව. “සීම මට කියන්න කවුද ඔයාට මීට කලින් ෙම් ෙද්වල් කරල
තිෙයන්ෙන? ඔයා දවල් මට කිව්වෙන පස්ෙස කියන්නම් කියල.”
“මම කියන්නම් ඔයත් මට කියනවනම් ඔයා කරල තියන ෙද්වල්.”
“අපි ෙකොල්ෙලෝ සීම. අෙප් ඉස්ෙකෝෙල ඉන්ෙන පිරිමි ලමයි විතරයි.”
“ඉතින් ඔයා පිරිමි ලමයින්ටවත් කරල නැද්ද?”
“කරල තියනව. ඒත් ෙදතුන් ෙදෙනකුට විතරයි.”
“අෙප් ඉස්ෙකෝෙල ගෑණු පිරිමි ෙදෙගොල්ෙලොම ඉන්නව. මට ඉස්ෙකෝෙල ඉන්නව ෙම් ලඟ
ෙගදරක ඉන්න යාලු මල්ලිෙයක්.”
“ඉතින් එයාද ඔයාට කරල තිෙයන්ෙන?”
“තවත් ඉහල පන්තියක ලමෙයකුත් මට කරල තියනව.”
“ෙකොෙහේදිද?”
“ෙහට අපි යන තැනදි. ඔයාට බලාගන්න පුලුවන්.”
“ඉතින් ඔයා බය උෙන් නැද්ද?”
“ඇයි මම බය ෙවන්ෙන? මම තනියම ෙනෙවයි ගිෙය්. අෙප ඉස්ෙකෝෙල යාලු ලමයි
කට්ටියක් ආව එක නිවාඩු දවසක. ඒ මෙග් පන්තිෙය ෙහොඳම යාලුෙවො ටික.”
“ඉතින් එතන ගෑණු ලමයි හිටිෙය නැද්ද?”
“ෙමෝඩෙයො. එෙහම ගෑණු ලමයි නැතුව අම්මල අපිට යන්න ෙදනවද? මෙග යාලුව ආෙව
එයාෙග ෙබොයී ෙෆන්ඩ් එක්ක. එයා තව ෙකොල්ෙලක් එක්කල ආෙව. ඉතින් කපල්ස්
ෙදකයි. අන්න එදා තමයි ඒක මට ගල් කැපුෙව.”
“ඇති යන්තන් ඔයා ෙපට්ටිය කඩා ගත්ෙත නැතුව.”
“අෙපෝ…. ඒකනම් කාටවත් කරන්න ෙදන්ෙන නැහැ. ඒක අයිති මම බඳින ෙකනාට.”
“මට ෙදන්ෙනත් නැද්ද?”
“ඔයා මාව බඳිනවනම් ෙදන්නම්. බලමුෙකො ඒකට තව කල් තියනවෙන?”
“සීම අපි දැන් නිදා ගමුද?”
“ෙමොකක්ද අෙන්…. ඇයි ඔය තරම් නිදිමත?”
“ඇයි ලමෙයො. ඊෙය රෑත් මට නින්දක් නැහැ..ඔයා දවාෙලත් මට නිදියන්න දුන්ෙන නැහැ.”
“හරි හරි. එෙහනම් නිදා ගන්නෙකො. හැබැයි ඔන්න ෙහට ඉක්මනට නිදා ගන්න ෙදන්ෙන
නැහැ.” සීම මාව බදාෙගන නිදා ගත්ත.
උෙද් ෙකල්ල ෙව්ලාසනින්ම නැගිටල ගිහින්. පහුවදා අපි ඇලට යන්න සූදානම් උනා හවස
4.00 විතර. “ලමයි කරුවල වැෙටන්න කලින් ෙගදර එන්න ඕන.” නැන්ද කිව්ව.
“හරි අම්ෙම. තාත්තත් අපිට ඔය ටිකමයි කිව්ෙව.” තාම ෙපොඩි නංගියි මල්ලියි ෙසල්ලම්
කරනව.
“ඇයි දුව නංගියි මල්ලියි යන්ෙන නැද්ද?”
“ඒ ෙදන්නට යන්න බෑ කියනව අම්ෙම.”
“හ්ම්…එෙහනන් ඔය ෙදන්න පෙව්සමින් ගිහින් එන්න. අයියට පුරුදු නැහැ ඔය පලාත.
ඇලට බහින්නවත් ඇල්ලට බහින්නවත් එපා ෙදන්න එක්කල.”
“හරි අම්ෙම. මම දන්නවෙන ඇල්ල ගැන. අපි වතුරට බහින්ෙන නැහැ. ඉක්මනට
එන්නම්.”
අපි ෙදන්න අත් අල්ලෙගන ඇල්ල බලන්න ගියා. විනාඩි 20ක් විතර අපිට ගියා එතනට
යන්න. එතන කවුරුවත් ෙප්න්න නැහැ. ගං ඉවුර පඳුරු වලින් වැහිල. හැබැයි හරිම ලස්සණ
තැනක්. අවට කවුරුවත් නැති නිසා මම සීමව ලඟට ඇදල අරන් කිස් කරන්න ගත්ත.
“ෙමතන එපා අයිෙය. අපි තව ටිකක් උඩහට යමු ෙපොඩ්ඩක් ඉවසල ඉන්නෙකො. ෙහොඳ
තැනක් තියනව. මම ඔයාට ඊෙය රෑ කිව්ෙව.”
එයා මෙග් අතින් අල්ලෙගන තව යර 200ක් විතර උඩහට ගියා. එතන කැෙල් මැදින් දිය
පාර හැරිල එන තැනක්. හතර වෙට්ටම පඳුරු. එයා මාව ඇදන් පඳුරු අතරින් ඇතුලට ගියා
ෙලොකු කලු ගලක් ගාවට. ඒෙක එහා පැත්ෙත හරියට ගුහාවක් වෙග් තැනක්. උඩින් ගල්
තලාවකින් වැහිල යට ඇඳක් වෙග් ගල් පතුරක් තියනව. කාටවත් ෙප්න තැනක් ෙනෙවයි.
වෙට්ටම පඳුරුවලින් වැහිල. හරිම නිස්කලන්කයි.
“ඔන්න මම කියපු හැනට ආව.” සීම ගල් ෙපොත්ත උඩ වාඩිෙවමින් කිව්ව. “ෙකොෙහොමද
තැන? ෙහොඳයි ෙන්ද?”
“හරිම ෙෂෝක් තැන.” මමත් එයා ලඟින්ම ඉඳෙගන කලව අතගාන්න ගත්ත. අපි ෙදන්න
ෙතොල් උරමින් කට ඇතුලට දිවවල් යවමින් ආදරය කරන්න ගත්ත. ඒ ගමන්ම මම එයාෙග
ගවුෙම කර අතරින් අත දාල තන් ෙදක අතගෑව. එයා ඒ ෙවලාෙව බා එකක් ඇඳල හිටිෙය.
“බබා අපි ඇඳුම් ගලවමුද?”
“එපා රත්තරන්. ෙමතන කාටවත් ෙප්න්ෙන නැති උනාට බැරිෙවලාවත් කවුරු හරි
ආෙවොත්? මට ඉක්මනට ඇඳුම් ඇඳගන්න බැහැෙන. ඔයා කලිසම ගලවන්න. ඒ ඇති. මම
ගවුම උස්සෙගන පෑන්ටිය ගලව දාන්නම්.” සීම කියන කතාෙවත් ඇත්තක් තියනව.
එයාලට අපිට වෙග් ඉක්මනට අඳින්න බැහැ. ඒ නිසා මම බල කෙල් නැහැ. මම කලිසම
ගලවල වැෙඩ්ට ලෑස්ති උනා. ෙපොල්ල නහුෙතටම නැගල තිෙයන්ෙන. ෙකල්ල
අන්ඩර්ෙවයර් එෙක් පටිෙයන් අල්ලල පහලට ඇදල දැම්ම.එෙහම කරනෙකොට ෙපොල්ල
එයාෙග නිකෙට වැදුන. ඒෙකන් සතුටු දියර ගලනව. සීම පයිය අල්ලෙගන අෙත් ගහනව
ෙපරසම පස්සට කරල. මට මාර සැප.
“සීම නංගි ඕක කටට අරන් ටිකක් උරන්නෙකො.” ඒත් එයා සද්ද නැහැ. මට දැන් ෙමොකක්ද
වෙග්. ඒ උනාට මම එයාට බලකෙල් නැහැ. එයා ලඟින්ම බිම දණ ගහෙගන එයාෙග
කකුල් ෙදක අත ගාන්න ගත්ත. කලව මසාජ් කරමින් අත් ටික ටික ඇතුලට ෙගනිහින්
පෑන්ටිෙය එලාස්ටික් එක ඇතුලට අත දැම්ම. සීම පුක උස්සල පෑන්ටිය ගලවන්න උදවු
කලා. එතෙකොට තමයි මම දැක්ෙක එයා චූෙව මයිල් ඔක්ෙකොම ගාල තියනව. “ඔයා
ෙකොයි ෙවලාෙවද මයිල් ගෑෙව?”
“අද දවල්.”
“ඒ ෙමොකද?”
“ඇයි ඔයා ආස කරන්ෙන මයිල් ගාල තියන ඒවටෙන?”
“ඔයා ෙකොෙහොමද දන්ෙන?”
“ඇයි රත්තරන් ඔයාමෙන කිව්ෙව මයිල් ගාපු චූව වලට ආසයි කියල ඊෙය රෑ.”
“මම එෙහම කිව්වද? මට මතක නැහැ.”
“ඔයා කිව්ව තමයි.”
“මට මතක මම කිව්ෙව මයිල් නැති උනාම පැල්ම ෙහොයාගන්න ෙල්සියි කියල විතරයි.
ඒත් කමක් නැහැ. මම ආසයි ඔයාෙග එෙක් මයිල් නැති එකට. හරිම ලස්සණයි.”
කකුල් ෙදක තව ටිකක් පලල් කරපු මම චූව කිස් කලා. ෙකල්ල හිතුෙව නැහැ මම එෙහම
කරාවි කියල. එයාට හීන් ෙකඳිරියක් ගියා. මම හුතු ෙතොල් ෙදක පලල් කරල ඒව උරන්න
ගත්ත ඇතුලට දිව දම දම. සීමට පිස්සු වෙග් ඇඹෙරනව. එක පාරටම එයාව ගල් ගැහුන
වෙග් උනා. කලවයි චූවයි ගැෙහන්න ගත්ත. මට ෙත්රුනා එයාට නියම සුරාන්තයක් ආව
බව. එක පාරටම මෙග් මූණ පුරා එයාෙග ජූස් විදින්න ගත්ත. මම ඒව ඔක්ෙකොම උරල
බිව්ව. ෙකල්ලෙග ජූස් මාර රහයි. “සීම නංගි ඔයාට ෙමොකද? සතුටු උනාද?”
“අෙන් අයිෙය… ෙම් තමයි මම පලමු වතවට නියම විදියට සතුටු උෙන්. ඔයාට පිං.” ඒ අතර
මම එයාෙග බ්ලවුස් එෙක් ෙබොත්තම් ගලවල බා කප් උස්සල තන් ෙදක එලියට ගත්ත. මම
ඒව පිරිමදිමින්, ෙලවකමින් නිපල් උරනෙකොට එයා මෙග් පයිය අල්ලෙගන ෙසල්ලම්
කරනව.
“සීම මට ඕන ඔයාෙග එක ඇතුලට දාන්න.”
“අපි යමු තව ටිකක් උඩහට. එතන තියනව ෙලොකු නුග ගහක්. ඒෙක ෙලොකු ෙබනයක්
තියනව. කාටවත් එතන ෙප්න්ෙන නැහැ. අපි එතනට යමු.” මම ගලවල දාපු ඇඳුම්
ඇඳෙගන එයාෙග පස්ෙස වැටිල ගියා. අපි ෙබනය ඇතුලට ගියා. නියම තැන. ටිකක්
කලුවරයි. මට හිෙතන්ෙන ගෙම් ෙකොල්ෙලො, ෙකල්ෙලො ෙමතනට එනව ඇති ෙහොරාට
වැෙඩ් කරන්න. ෙහේතුව ෙබනය ඇතුෙල ෙපොල් අතු එලල පැදුරක් වෙග් හදල තියනව.
“ආ සුදු? ගෙම් ගෑණු පිරිමි ෙමතනට එනවද ෙහොරාට වැෙඩ් කරන්න.”
“එනව ඇති රත්තරන්. නැත්නම් ෙමෙහම ෙපොල් අතු දාල තිෙයන්න විදියක් නැහැෙන?”
“ඉතින් දැන් කවුරු හරි ආෙවොත්?”
“ඔයා බයෙවන්න එපා. එන ෙකෙනක් අපි ෙදන්න ඇතුෙල ඉන්නව දැක්කම ආපහු හැරිල
යාවි පස්ෙස ෙවලාවක එන්න. ඇරත් මම දන්නව ෙමතනට එනව නම් එන්ෙන උෙද්
වරුවට නාන්න එන අය තමයි?”
“එෙහම කියන්න ඔයා දැකල තියනවද?”
“මෙග් යාලුෙවො මට කියල තියනව.”
“හරි දැන් අපි ෙමොකද කරන්ෙන? ඔයා මම කියපු එකට කැමති ෙවනවද?”
“අෙන් රත්තරන් මම ඔයාට කිව්වෙන කලිනුත්. ඒක කරන්න ෙදන්න බැහැ. ෙවන ඔයාට
ඕන ෙදයක් කරන්න මම ඉඩ ෙදන්නම්. අපි ඉක්මන් ෙකරුෙවොත් ෙහොඳයි. රෑ ෙවන්න
කලින් ෙගදර යන්නත් ඕන.”
ඉතින් ෙමොනව කරන්නද? මට බෙලන් නංගිට හුකන්න හිත ඉඩ ෙදන්ෙනම නැහැ. අපි
ෙදන්න කිස් කරන්න ගත්ත. ෙකල්ල ෙහමිහිට මෙග් කලිසම පාත් කරල අෙත් ගහනව.
එයා ආසාෙවන් බලන් ඉන්නව මම ගල් කපනතුරු. මම එයාෙග හුතු පැල්ෙම මෙග් පයිෙය
ෙතොන්ගල ඇතිල්ලුව. “අෙන් රත්තරන් මට ඉක්මනට යාවි. කරන්නෙකො?”
“කමක් නැහැ. ඔයාට ඉක්මනින් යනවනම් යවන්න. අපිට තව සැරයක් කරන්න පුලුවන්
මට යනතුරු.” මම කකුල් ෙදක මැද්දට පයිය තියල ෙහමින් ෙහමින් ඉහල පහල යවන්න
ගත්ත. සීම මාව බදාෙගන ෙතොල් උරමින් ඉණ උස්ස උස්ස හුත්ත මෙග් යටි බෙඩ් ගාවනව.
ටිකකින් එයා ගැස්සිල බාව බදාෙගන නිහඬ උනා. මට ෙත්රුනා එයෙග හුත්ෙතන් ගලපු
හුතු කැරි මෙග් මයිල් අතෙර රැෙඳනව. මම එයාව බදාෙගන නිපල් උරමින් එක අතකින්
තන් පිරිමදිමින් තව තවත් කාමාශ්වාදය ලබා දුන්න.
“අෙන් රත්තරන් තව මිරිකන්න. නිපල් උරන්න මෙග ෙදයිෙයෝ…” මෙග් පයිය හුතු කෙට්
ගෑවීෙගන ඉහල පහල යනව. මට දැන් ගල් කපල එපාෙවලා තිෙයන්ෙන. ඒ නිසා ෙනොකර
බැරි ගානට ඔෙහ කරනව. “ෙමොකද අයිෙය ඔයා මාත් එක්කල තරහ ෙවලාද ඔෙහොම
කරන්ෙන?”
“එෙහනම් ෙකොෙහොමද කරන්න ඕන?”
“ඊෙය රෑ වෙග් කරන්නෙකො.”
“මට බැහැ.” මම ෙබොරු තරහක් ගත්ත.
“අෙන් රත්තරන් ඔයා ගල කපල ඉවර කරන්නෙකො. එෙහම කරාම මම ඔයාට අමතක
ෙනොෙවන ෙදයක් ෙදන්නම්.”
“ඒ ෙමොකක්ද?”
“ඉවර කරන්නෙකො එතෙකොට කියන්නම්.” කියල එයා මෙග් ෙතොල් උරන්න ගත්ත පිට
පහුරු ගාමින්. මමත් ඒ සැෙර් ටිකක් හිතට අරන් ගල කපන්න ගත්ත. “අෙන්..මෙග
රත්තරන් මම ඔයාට ෙනොෙදන එකක් නැහැෙන. ඇයි ඔයා මට ෙමෙහම කරන්ෙන?”
“ඇයි සීම මම දැන් ඔය කරන්ෙන?”
“හරි හරි ඉවර කරන්නෙකො. ඊලඟට අපි ෙවන වැඩක් කරන්න.” අන්තිෙම්දි විනාඩි 5කට
විතර පස්ෙස මට කැරි පිට උනා. එයා මාව තද කරල බදාෙගන හිටිය කැරි යනෙකොට.
මමත් ෙකල්ලව තුරුල් කරන් ආදෙරන් කිස් කලා.
ටික ෙවලාවක් එෙහම ඉඳල සීම නැගිට්ට. “අයිය තාමත් මාත් එක්කල තරහද? නැහැ නංගි.
මමත් දැනගන්න ඕන ඔයාව අනාථ ෙනොකර කරන ෙදයක් කරන්න.”
“මට සමාෙවන්න අයිෙය. ඔයාට මෙග් එක ඇතුෙල දාන්න ඉඩ නුදුන්නට. ෙකල්ෙලක්
බඳිනෙකොට තිෙයන්න ඕන උතුම්ම වස්තුව ඒක විතරයි කියල දීල තිෙයන්ෙන මට.”
“කවුද එෙහම කියල දුන්ෙන?”
“අෙප අම්ම. ඔව් අයිෙය. එයා මට තව තව ෙද්වල් කියල දීල තිෙයනව.”
“ඒ ෙමොනවද?”
“මම ඔයාට ඒව ටික ටික පස්ෙස කියන්නම්ෙකො.”
“ඉතින් ඔයා මට අද ෙවන ෙමොනවද ෙදනව කිව්ව ෙන්ද?”
“ඒකත් අදම ඕනද?”
“තව ෙවලා තියන නිසා ෙදන්නෙකො. ඊට කලින් මට කියන්න ෙමොකක්ද කියල.”
“එෙහම කියන්න බැහැ. එන්නෙකො. ෙමොනව කරන්නත් අපි ඔයාෙග එක නග්ගල ගන්න
ඕනෙන?”
“හරි ඉතින් නග්ගල ගන්නෙකො.”
“අපි 69 කරමු?”
“කවුද නංගි ඔයාට ෙම්ව කියල දීල තිෙයන්ෙන?”
“අයිෙයෝ ඔයා ෙම්ව මෙගන් අහන්ෙන ෙපොඩි ලමෙයක් වෙග්ෙන? ෙම්ව ෙකොල්ෙලො
ෙකල්ෙලො කරන සුලු ෙද්වල්ෙන?” අපි ෙදන්න ඒ සැෙර් 69 ෙසට් උනා. දැන් ෙදන්නට
ෙදන්න තම තමන්ෙග ඒව අනිත් එක්ෙකනාට කියල උරව ගන්නව. ෙලවකවා ගන්නව.
ටිකකින් එයා නැගිටල ගවුෙම සාක්කුවකින් ෙපොඩි නිවිය කීම් එකක් ගත්ත. “ඔය
ෙමොකටද?” මම ඇහුව.
“මම ඔයාට කිව්ෙව ෙවන ෙදයක් ෙදනම් කියල.” සීම පියන ඇරල මෙග් පයිෙය කීම් ගාල
දණ ගහෙගන කියනව “දැන් ෙහොඳ බබා වෙග් කීම් අරන් මෙග පස්ෙස හිෙල් ගාන්න.”
එතෙකොටයි මට ෙත්රුෙන් ෙමයා ෙමොකාටද එන්න හදන්ෙන කියල. “ඔන්න මම ඔයාට
ෙදනව කියපු ෙද්. දැන් දන්නවෙන?”
“ඔව් මම දන්නව. ඒත් මම හිතුෙව නැහැ ඔයා ෙම්ව ගැන ෙම්තරම් දැනෙගන ඉන්නව
කියල.”
“දැන් වැඩි කතා එපා. කීම් ගාල වැෙඩ් පටන් ගන්න. මම හරි ආසාෙවන් හිටිෙය පුෙක්
අරවගන්න.”
“ඔයාට මීට කලින් කවුරුවත් පුෙක් ඇර්ල තියනවද?”
“නැහැ රත්තරන්. දැන් කරල ඉන්නෙකො. මම ඔයාට ඔක්ෙකොම ෙද්වල් යනෙකොට
කියන්නම්.” මමත් ෙහොඳට එයාෙග පුෙක් හිල ඇතුලට කීම් දාල ඇඟිල්ලක් ඇතුලට දාල
කැරෙකවුව. “හරිම සුන්දරයි රත්තරන්. ඔයා ඇඟිල්ල දාපු ගමන් මට බඩු ගියා.” ඉන්
පස්ෙස මම එයාෙග පස්ෙසන් ඇවිත් පයිය අල්ලෙගන පුෙක් හිලට තියල තල්ලු කලා.
අඟල් කාලක් විතර යනෙකොට ෙකල්ල කෑගහනව “අෙන් රත්තරන් වැඩිය රිද්ද්න්න එපා.
මට හුඟක් රිෙදනව…”
“තව ටිකයි ෙකල්ෙල. ඉවසෙගන ඉන්න. ඇතුලට ගියාට පස්ෙස ඔයාට ෙහොඳ සනීපයක්
දැෙන්වි.” මම දස්ෙමන් දසෙම පයිය ඇතුලට ඇරිය වැඩිය රිද්දන්ෙන නැතුව පයිය ඉහල
පහල යවමින්. මුලු පයියම ඇතුලට ගියාට පස්ෙස ටික ටික ෙහොලවන්න ගත්ත. “තාම
රිෙදනවද?”
“ඔව් අෙන්… ෙහමින් කරන්න.” ෙකල්ල ෙනොසෑෙහන්න ෙකඳිරි ගානව.
“තව යන්න ඉඩක් නැහැ. ඔක්ෙකොම ඇතුලට ගිහින් තිෙයන්න්.”
“ඔව් මට ෙත්ෙරනව. ඔයාෙග ඇට ෙදක මෙග චූෙව ගෑෙවනව ඇතුලට ෙපොල්ල
යනෙකොට.”
“එෙහනම් දැන් රිෙදනව අඩු ඇති.”
“ඔව් රත්තරන් දැන්නම් හරිම සනීපයක් දැෙනනව. තව ටිකක් හයිෙයන් ගහන්න…” මට
මාර හැපි. විනාඩි 10ක් විතර ගහනෙකොට මට කැරි යන්න ආව.
“සීම මට යන්න එන්ෙන ලමෙයො.”
“ඔයාට දැන්ද යන්න හදන්ෙන. මටනම් තුන් සැරයක් ගියා.” මම සීමෙග ක්ලිට් එක
මිරිකමින් හයිෙයන් ගහෙගන ගහෙගන බඩු යැව්ව එයෙග පුක ඇත්ෙලම. එතෙකොට මෙග
අතට ෙත්රුනා එයාටත් ආෙයත් පාරක් බඩු යනව. එයා ෙපොල් අත්ත උඩ වැතිරුෙන
“අෙන් අයිෙය මට පන නැහැ” කියමින්. මමත් එයාව බදාෙගන ඇඟ උඩම වැතිරිල හිටිය
පයිය ඇකිලිල පුක ඇතුෙලන් එලියට එනතුරුම. ටිකකින් මම එයාෙග ඇඟ උඩින් බැස්ස.
අපි ෙදන්න තුරුල් ෙවලා හිටිය ටික ෙවලාවක් ෙතොල් උරමින් ඇඟ පත අතගාමින්.
“අයිය සතුටු උනාද?”
“ෙමොනව අහනවද නංගි. මම කවදාවත් බලා ෙපොෙරොත්තු උෙන් නැහැ ඔයා මට පුක ෙද්වි
කියල.?”
“ඇයි ඒ?”
“මම ෙකල්ලන්ට ගල් කපල විතරක් ෙනෙවයි හුකලත් තියනව. ඒත් එයාල වැඩිය කැමති
නැහැ පුක ෙදන්න. මමත් හරිම ආස වැඩක් තමයි පුෙක් අරින්න. මෙග සුදු නංගි, මම ඔයාට
ආදෙරයි නංෙගෝ.” කියල ෙතොල ෙදක සූප්පු කලා.
“අයිෙය අපි දැන් යමු ෙන්ද? අම්මල බලාෙගන ඇති අපි එනකන්. අපිට දැන් රෑට රෑට උනත්
කරන්න පුලුවන්ෙන?” අපි ෙදන්න අන්තිම වතාවටත් එතනදි වැලඳෙගන ෙතොලක් දාල
ඇඳුම් ඇඳෙගන අත්වැල් අල්ලෙගන ෙගදර ආව.
“සීම මට කියන්නෙකො ඔයා ෙකොෙහොමද කියල ෙම් වැඩ ගැන දන්ෙන?”
“අයිෙය රෑට රෑට අම්මලෙග කාමෙරන් මට එක එක සද්ද ඇෙහනව. දවසක් මම ෙහොෙරන්
එබිල බලන් හිටිය.”
“ඉතින් ෙකල්ෙල එයාල ෙදොරවල් වහෙගන ෙනෙවයිද නිදියන්ෙන රෑට.”
“නැහැෙන”
“ඉතින් මම දකිනව එයාල කරන හැම ෙදයක්ම. ඉස්ෙකෝෙල ගියාම මමයි මෙග යාලුව
නිලිමයි කතා ෙවනව ෙම්ව ගැන.”
“ඉතින් ඔයා දන්ෙන ෙකොෙහොමද පුෙක් අරින සීන් එක?”
“අම්මල ඒකත් කරනව. මම ඒක නිලිමට කිව්වම එයා කිව්ව එයත් පුෙක් ඇරෙගන තියනව
කියල ෙකොල්ලට කියල. හරිම ෙෂොක් කිව්ව. ඒකයි මම ඔයාට කියල පුෙක් අරවෙගන
බලන්න හිතුෙව. කැෙඩන්න බිෙඳන්න ෙදයක් නැහැෙන?”
“ඒ උනාට ඔයා ෙකොෙහොමද කීම් ඕනෙවන බව දන්ෙන.”
“ලමෙයො ඒකත් මට කිව්ෙව නිලීම. එයා මුලින්ම පුෙක් අරවගත්ත දවෙස ෙකොල්ල එයාෙග
පුෙක් කීම් තලියක් එබුව කිව්ව. ඒක නිසා රිදුෙන නැහැ කිව්ව. ඒක නිසයි මමත්
ෙහොෙරන්ම කීම් එක ෙගනාෙව. නිලීම කියපු එක හරි. මට ටිකයි රිදුෙන.”
අපි ෙගදර එනෙකොට බාප්පයි නැන්දයි අඹගහ මුල බංකුෙව වාඩිෙවලා අපි එනතුරු බලන්
ඉන්නව. මම බාප්පලෙග ෙගදර සති තුනක්ම නිවාඩුවට නැවතිල හියිය. ඒ හැම දවසකම
අපි ගල් කැපුව නැත්නම් පුෙක් ඇරිය.
සතියකට විතර පස්ෙස සීම මට එයාෙග යාලුවවත් ෙසට් කරල දුන්න. ඒකි ෙලෝෙක කාල
වතුර බීපු එකියක්. ඒ කතාව මම පස්ෙස ඔයාලට කියන්ෙන.
නිවාඩුව ඉවරෙවලා මම ෙගදර යන දවෙස බාප්පට කිව්ව නංගිලව ඊලඟ නිවාඩුවට අෙප්
ෙගදර එවන්න කියල. බාප්පත් කැමති උනා. මම ෙබොෙහොම හිෙත් අමාරුෙවන් ෙගදර
ආෙව.

මේවත් කියෙව්වද?

අහම්බය – 04 කොටස (NEW)

අහම්බය – 04 කොටස (END)

නාලිකා ඉවතට යන රිය දෙස බලා හුන්නේ මද සිනාවක් දෙතොලග රදවාගෙනය. “කව්ද ඒ….?” සිරිල්ගේ පැනයට …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *