Friday , April 12 2024

අපේ අලුත් Telegram චැනල් එකට පහතින් එකතු වෙන්න
👇☺️

අක්කාෙග් රහස

මෙග් නම ෙරෝහිත. දැන් වයස 21. අපි ටිකක් ෙකොළඹ ඉහල පැලැන්තිෙය් පවුලක්. තාත්ත
බිස්නස් කරන්ෙන. එයාට පිලිගත් ෙලොකු ෙකොම්පැනියක් තියනව. අම්ම ඉහලට
ඉෙගනගත්ත ෙකෙනක්. වැඩ කරන්ෙන පිටරට සමාගමක. මට එක අක්ක ෙකෙනක්
ඉන්නව වයස 25 ෙවන එයාෙග නම කවිත. අපි ෙදන්න වයසින් වැෙඩනෙකොට මම එයා
ගැන එපමණ හඟීමක් ඇතිකරන් හිටපු ෙකෙනක් ෙනෙවයි. ෙප්රාෙදනිෙය කැම්පස්
එෙකන් උපාධිය අරන් පිට උන එයා දැන් ඊටත් ඉහල විභාගයකට ඉෙගන ගන්න ගමන්
රැකියාවකුත් කරනව එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න.
අම්මයි තාත්තයි උෙද් වැඩට ගිහින් ෙගදර එන්ෙන හුඟක් හවස් ෙවලා. එයත් ෙගදර
එනෙකොට ටිකක් හවස් ෙවනව. ඒත් අම්මල එන්න කලින් එයා ෙගදර එනව. හැබැයි
සතියකට දවස් තුන හතරක් අක්ක ෙගදර එන්ෙන මහ රෑ ජාෙමකට. ඇහුවම කියන්ෙන
එයා යාලුෙවො එක්කල පාඩම් කරනව කියල.
මට වයස 21 ෙවද්දි තමයි මෙග් ෙසක්ස් feelings එන්න පටන් ගත්ෙත. මුලින්ම මට
දැනුෙන මෙග අක්කව දැකල. එයා ෙගදර ආවම මම බලන්ෙනම එයාෙග වටකුරු ෙලොකු
තන් ෙදක දිහා තමයි වැඩිපුරම. ඒව ෙගදරට ඇඳන් ඉන්න ටී ෂර්ට් එක අතෙරන්
ලස්සණට ෙප්නව. ඒව ටිකක් ෙලොකුයි. ඉණ, තන්වලට සාෙප්ක්ෂකව හීනියි. ෙමයා දැන්
ෙගදර ඇවිත් ඉන්ෙන අවුරුදු 4 කැම්පස් ඉඳල. ඒකයි මට ෙම් ෙවනස ෙප්න්ෙන. මම
සමහරවිට කල්පනා කරනව ෙම් ෙලොකු තන්ෙදක එක්කල ඇඟ ෙකොෙහොමද හීනි ඉෙඟන්
උහුලෙගන ඉන්ෙන කියල. ඇත්ෙතන්ම අක්ක හරි ලස්සණ ෙකල්ෙලක්. එයා දැක්කම
මෙග් මල්ලිය නගිනව හුඟක් ෙවලාවලට. එතෙකොට මම හරිම අපහසුතාවයකට
පත්ෙවන්ෙන. ඒත් ඉතින් ෙමොනව කරන්නද? මමත් ඇට ෙල් මස් නහර වලින් හැදුන
ෙකොල්ෙලක්ෙන. එයා හිටපු ගමන් මාව වැලඳගන්න ෙවලාවට මට බය හිෙතන්ෙන මෙග්
underwear එෙක් ඉෙබ්ටම කැරි යාවි කියල. දැන් මට හිෙතන ෙදයක් තම්යි ෙමයා ෙගදර
ආපු නිසා ජීවිෙත් මින් පස්ෙස එතරම් ෙල්සි ෙවන්ෙන නැහැ කියල.
මෙග අක්කට තිෙයන්ෙන ෙකොල්ලන්ව පිස්සු වට්ටවන සයිස් එෙක් ඇඟක්. ෙගදර ඉන්න
මටත් එෙක් ෙවනසක් නැහැ. මට ඉතින් කරන්න පුලුවන් එකම ෙද් තමයි අක්ක දැකල
නැග්ගහම එයා ගැන හිතමින් අෙත් ගහන එක. ඒ විදියට මම ෙකොයි තරම් කැරි ගැලුම්
ගානක් අපෙත ඇරල ඇද්ද? මම එයා දිහා බලල අෙත් ගහල විතරක් නවතින්ෙන නැහැ.
හුඟක් ෙවලාවලට මම එයාෙග ෙහලුවැලි ඇඟ බලන්නමයි හිත හිත ඉන්ෙන දිවා රෑ
ෙදෙක්ම. ඒත් ඒකට තාම මට අවස්ථාවක් ලැබුෙන නැහැ. එයා ඒකට ෙකොයිම ෙවලාවක‐
වත් ඉඩක් තිබ්ෙබ නැහැ. කාමෙර්ට ගියත් ෙදොර වහෙගන තමයි ඉන්ෙන. කවදාවත්
ෙකොටටවත් සිනිඳු ෙරදිවලින් මහපු ඇඳුම්වත් අඳින්ෙන නැහැ.
දවසක් මම ෙවනද වෙග්ම ෙගදර තනියම හිටිෙය. අක්ක ෙගදර නැති උනත් එයාෙග
කාමෙර් ෙදොර නිතරම ෙලොක් කරල තිෙයන්ෙන. මමත් හැමදාම වෙග් නිකමට ඒ ෙදොර
බැරිෙවලාවත් ඇරල තියනවද කියල බලනව. ඒත් එදා මෙග ලක් එකට ෙදොර ෙලොක්
කරල නැහැ. මම කාමෙර් ඇතුලට ගියා. Dressing table එෙක් පුරවල තිබුෙන හරිම
expensive perfume වර්ගයි cream වර්ගයි. ඒත් ඒක මට එතරම් ගානක් උෙන් නැහැ.
ෙමොකද එයා රැකියාවකුත් කරනව. මම නිතරම දකිනව ෙහොඳ ෙහොඳ ඇඳුම් ඇඳල එලියට
යනව. මම ලඟ තිබුන කබඩ් එක ඇරිය. ඒක ඇතුෙල තිබුෙන හරි වටිනා ඇඳුම් සහ යටට
අඳින ෙසක්සි lingerie. හැම ඇඳුමක්ම වෙග් හරිම ෙසක්සි. සමහර ඒව මම දැකලවත්
නැහැ ෙමයා කවදාවත් ඇඳල ඉන්නව හරි, ඇඳන් එලියට යනව හරි. මට පුදුමයි ෙමයාට
ෙම්ව ගන්න එතරම් මුදල් ෙකොෙහන්ද? ෙමච්චර expensive life style එකක් ෙමයා
ෙගවන්ෙන ෙකොෙහොමද? ඒත් අන්තිමට මම හිතුෙව ෙමයා තවත් අමතර වැඩක් කරනව
ඇති කියල. මට හිතුන අක්කෙග underwear එකක් අරන් අෙත් පාරක් ගහන්න. ඒත් ෙම්
ඔක්ෙකොම ෙහොඳට ෙහෝදල නවල තියන ඒවෙන. ඒ නිසා මම එයාෙග බාත් රූම් එකට
ගියා පරන එකක් තියනවද බලන්න. ඒෙක තිබුන ඊෙය රෑ එයා ඇඳන් හිටල තියන
නයිටියයි
, බ්රා එකයි, පෑන්ටියයි. ඒක දැකපු මම පිස්ෙසක් වෙග් අතට අරන් ඉක්මනට
නහය ලඟට කරල පෑන්ටිය ඉඹල බැලුව චූව ගෑෙවන තැන. එතන ටිකක් ෙලවකාල bra
එක පයිෙය ඔතාෙගන අෙත් ගැහුව. විනාඩි 5 ගිෙය් නැහැ මට කැරි පිට උනා. මම
ඒවයින්ම පයිය පිහිදන් ආෙයත් කාමරයට ආව.
අද වෙග් තවත් දවසක් මට ලැෙබන්ෙන නැති නිසා ෙම් කාමෙර්ට එන්න, මම තව ටිකක්
වටපිට බැලුව ෙවන ෙමොනවද තිෙයන්ෙන කියල. නිකමට මම කන්නාඩි ෙම්ෙස ලාච්චුව
ඇරිය බලන්න. ඒක ඇතුෙල තිබුෙන සුවඳ ගහන මූණ පිහිදන tissue paper වගයක්. මම
එකක් අතට අරන් බැලුවම ෙම්ෙක තියනව ෙහෝටලයක නමක් අච්චු ගහල. මම දැන්
කල්පනා කරනව අක්කට ෙකොෙහන්ද ෙම් තරම් tissue paper? ෙමයා ෙම් ෙහෝටලයට
නිතරම යනවද? සාමාන්යෙයන් ෙම්ව ෙහෝටල්වල තිෙයන්ෙන කාමර ඇතුෙල. දහසකුත්
එකක් ප්රශ්න මෙග් ඔලුව අවුල් කරනව. අන්තිෙම්දි මම හිතා ගත්ත ෙහොයල බලන්න.
එක tissue paper එකක් අරන් මම මෙග් කාමරයට ආව. ෙමතන තව තවත් ඉන්න ෙහොඳ
නැහැ. අක්ක ෙගදර එන්නත් පුලුවන් ෙකොයි ෙමොෙහොතක හරි.
Telephone directory අරෙගන බැලුව ෙහෝටෙල address එක. ඒ නමින් ෙහෝටල් පහක්
හයක් විතර තියනව. මම ඒව එකින් එක call කරල බැලුව. එකක් හැර ඔක්ෙකොම
ෙහෝටල් තිෙයන්ෙන ෙකොළඹ city එෙක්. එක ෙහෝටලයක් ෙකොලඹින් ටිකක් එහාට
ෙවන්න තිෙයන්ෙන. ෙටලිෙෆෝන් එකට ආන්සර් කරපු ෙකනා කිව්ෙව ඒ ෙහෝටෙල් නයිට්
ක්ලබ් එකක් වෙග් කිව්ව. අනික අරින්ෙන හවස විතරයි. ෙම්ක අහපු මම ඒ ගැන හිත
වැඩිපුර ෙයොමු කෙල් අක්ක හැමදාම වෙග් ෙගදර එන්ෙන මහ රෑ ජාෙම නැත්නම් උෙද්
එලිෙවන්න කිට්ටුව නිසා. ෙහෝටෙල් ලිපිනය ලියාගත්ත මම ෙමතනට දවසක යන්න
හිතාගත්ත.
හැමදාම වෙග් හවස් වරුෙව ෙගදර නිකන් ඉන්න මම ෙච්න්ජ් එකකටත් එක්කල යන්න
හිතුෙව ෙවන කරන්න විෙශේෂ වැඩකුත් නැති නිසා. අනික මම ෙගදර ඉඳෙගන
කරන්ෙනත් අක්ක ගැන හිත හිත ඉන්න එක විතරෙන. ෙමෙහම තැනකට ගියාම විෙශේෂ
ෙදයක් සිදුෙව්වි කියලත් හිතුන. මට ෙවනම කාර් එකක් තිබුෙන නැහැ අක්කට වෙග්. එයා
කැම්පස් එෙකන් අවුට් උනාට පස්ෙස තාත්ත එයාට කාර් එක අරන් දුන්න වැඩට යන්න
එන්න පහසුෙවන්න. මට අරන් ෙදනව කිව්ව මෙග් ඉෙගනීෙම් කටයුතු ඉවර උනාම.
ඉතින් මට වාහෙන්ක ෙනොගිහින් බැරිම ගමනක් යන්න උෙනොත් අක්කෙග කාර් එෙකන්
තමයි යන්ෙන.
ෙම් ෙහෝටෙල් තිෙයන්ෙන ෙකොලඹිනුත් ටිකක් එහාට ෙවන්න නිසා අෙප ෙගවල් තියන
පානදුෙර් ඉඳල ටිකක් දුරයි. ඒ නිසා මම ෙකෝච්චිෙයන් ෙකොලඹට ගිහින් එතන ඉඳල
ටැක්සියකින් ෙහෝටෙල්ට ගිෙය්. ෙහෝටෙල් ගැන ටක්සි කාරෙයො ෙහොඳට දන්නව. එයා
කිව්ෙව ෙම් ෙහෝටෙල් නයිට් ක්ලබ් එකක්, අනික ෙහොඳ ෙහොඳ ලස්සණ ඉහල
පැලැන්තිෙය ෙකල්ෙලො ඉන්නව කියල. ෙහෝටලෙය් ෙදොරෙකොඩ බැහැපු මම ටැක්සියට
සල්ලි ෙගවල සිගරට් එකක් පත්තු කරගත්ෙත අනික් අයට සැක ෙනොහිෙතන්න මම
ෙමතනට පුරුදු කාරෙයක් ෙනෙවයි කියල. අනික නැත්නම් මම වයස 18 අඩු ෙකෙනක්
කියල එයාල හිතයි කියල.
මට කිසි කරදරයක් නැතුව ඇතුලට යන්න පුලුවන් උනා. Doorman මෙග් දිහා වැඩිය
බැලුෙවත් නැහැ. ඒ අයට ඕන කරන්ෙන කස්ටමර්ල නිසා ෙවන්න ඇති එයාල වැඩිය
ගනන් ගත්ෙත නැත්ෙත. ඇතුලට ගිය මම දැක්ෙක hall එක මැද ස්ෙට්ජ් එකක් උඩ එක
ෙකල්ෙලක් බාෙගට ෙහලුෙවන් නටනව. ස්ෙට්ජ් එක වෙට්ට ෙම්ස පුටු තියල අමුත්තන්ට
වාඩිෙවලා relax එෙක් බලන්න. මුලු කාමෙර්ම ඩිම් ලයිට් වලින් අඳුරු උනාට ස්ෙට්ජ්
එකට ස්ෙපොට් ලයිට් ගහල තද එලියක් ෙදන්න. වටපිට බලපු මම දැක්ෙක ෙමතන
වැඩිපුරම ඉන්ෙන පිරිමි. ගෑණු ඉන්ෙන එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් විතරයි. එයාලත් හරියට
ඇඳල ඉන්න පිලිෙවලට ෙප්න්ෙන prostitutesල විදියට. මම කල්පනා කෙල් මෙග අක්ක
ෙම් වෙග් තැනක ෙමොනවද කරන්ෙන? එයා ෙකොයි ෙවලාවකද ෙමහාට එන්ෙන? ඒ
එන්ෙන කා එක්කද කියල. ෙමෙහම කල්පනා කරමින් මම ඇතුල්ෙවන ෙදොරටත් ස්ෙට්ජ්
එකටත් ටිකක් එහාට ෙවන්න ෙම්සයක් ෙතෝරෙගන ඉඳ ගත්ත අනික් අයෙගන්
ෙවන්ෙවලා ඉන්න. මම සාමාන්යෙයන් ෙබොන ෙකෙනක් ෙනෙවයි උනත් තැෙන් හැටියට
ඉන්න ඕන නිසා බියර් එකක් ෙගන්න ගත්ත.
එක එක customer තමන්ට අවශ්ය සින්දුව ඉල්ලුවම ඒක play කරනව D.J. ඒ එක්කම
අලුත් ෙකල්ෙලක් ස්ෙටජ් එකට ඇවිත් ඩාන්ස් එකක් දානව. ඒ හැම ෙකල්ෙලක්ම
ලස්සණයි වෙග්ම හරිම ෙසක්සි. හැම ෙකල්ෙලක්ම බාෙගට නිරුවත වහෙගන ඉන්ෙන.
ඇවිත් ඉන්න පිරිමි ඩාන්ස් එක කරනෙකොට සල්ලි විසිකරනව ෙකල්ල ඉන්න ස්ෙට්ජ්
එකට. උනුත් නටන්ෙන පිරිමින්ව වශී ෙවන විදියට. මෙග් පයියත් ඉෙබ්ම නැගල ආව
ෙම්ව බලන් ඉඳල. මම ෙම් බාෙගට ෙහලුෙවන් නටන ෙකල්ලන්ව දැක්කමයි.
සින්දුව ඉවර උනාම තව ෙකෙනක් ෙවන සින්දුවක් ෙසල්ලම් කරන්න කිව්ව. ඒකටත්
ෙවන අලුත් ෙකල්ෙලක් ස්ෙට්ජ් එකට ඇවිත් නටන්න ගත්ත. හරිම ෙසක්සි ලස්සණ
ෙකල්ෙලක්. ඒත් මට එයාව දැකල පුරුදුයි පුරුදුයි වෙග්. මම ෙහමිහිට කලුවෙර් ස්ෙට්ජ්
එක ලඟට කිට්ටු කලා. මල ෙකලියයි. ෙම් නටන්ෙන මෙග අක්ක. ෙහයාර් ස්ටයිල් එක
නිසා තමයි එක පාරටම අඳුනගන්න බැරි උෙන්. ඒත් එයාෙග උඩු ෙතොෙල් වම් පැත්ෙත
තියන beauty spot එෙකන්තමයි මම අඳුන ගත්ෙත. මම හිතුව හරි. ෙමයා අමතර සල්ලි
හම්බකර ගන්ෙන ෙමතන ක්ලබ් ඩාන්සර් ෙකෙනක් විදියට නටල. අපිට ෙමච්චර සල්ලි
තිබිලත් ඇයි ෙමයා ෙම් තරම් පහත් තත්වයට වැටිල සල්ලි පස්ෙස යන්ෙන? කවුරුවත්
ෙමයාව ෙම් වැෙඩ්ට ෙපොලඹවනවද? නැත්නම් ෙමයාෙග උවමනාෙවන්මද ෙමෙහම
කරන්ෙන? දහසකුත් එකක් ප්රශ්න මෙග් ඔලුව ඇතුෙල. මටම ලැජ්ජයි මෙග් අක්ක ෙම්
විදියට නටනව බලන්න බාෙගට ෙහලුෙවන්. ඒත් ඇත්ත වශෙයන් ඒ ලැජ්ජව පහෙවලා
ගියා ෙමයාෙග අඟර දඟර නැටුම දැක්කම. මම ෙගදරදි ෙමයාෙග ෙසක්සි ඇඟ බලන්න
දත කනව. ෙමයා ෙලෝෙක හැෙමෝටම ෙහලුව ෙපන්නනව කිසි වෙග් වගක් නැතුව.
සින්දුව ඉවර උනාම අක්ක ස්ෙටජ් එෙකන් ගියා. මෙග් පයිය නහුෙතටම නැගල
තිෙයන්ෙන.
අෙප් අම්මයි තාත්තයි ෙම්ක දැනගත්ෙතොත් ෂුවර් එකටම වහ කනව. ඒත් මම දැන්
කල්පනා කරන්ෙන ඒක ෙනෙවයි. ෙවන ෙදයක් ගැන. ෙකොෙහොමද මම ෙම් කාරනාවත්
එක්ක ෙමයාව ටැකල් කරන්ෙන කියල කල්පනා කරන්ෙන. මම දන්නව දැන් නම් ඉතින්
මට ෙල්සිෙයන්ම ෙමයාෙගන් මට ඕන කරන ෙද්වල් ගන්න පුලුවන්. ඒත් මම ෙමතනින්
නිකම්ම ගිෙයොත් කිසි ෙදයක් ෙමයා අහන එකක් නැහැ. ඒකට මට ඔප්පු කරන්න proof
ඕනමයි. නැත්නම් මම කියන ෙද්වල් නෑම කියාවි. ඒ නිසා මම හිතාගත්ත ෙමයාට මම
ෙමතන ඉන්න බව ෙපන්නන්න ඕනමයි කියල.
මම ආෙයත් අක්ක ස්ෙට්ජ් එකට එනතුරු ඉන්න ඕන කියල හිතා ගත්ත. පැය බාෙගකට
විතර පස්ෙස එයා ආෙයත් ස්ටෙජ එකට ආව නටන්න. මම ෙහමිහිට අක්ක ඩන්ස් කරන
ස්ෙට්ජ් එක ලඟටම ගියා. ගිහින් ෙහොඳට එයා දිහා එබිල බැලුව. මුලින් එයා මාව
අඳුරගත්ෙත නැතුව අනික් අයට දාන වල් හිනාව මටත් දැම්ෙම මමත් ෙවන කස්ටමර්
ෙකෙනක් විදියට හිතල. ටිකකින් එක පාරටම එයාෙග හිනාව නැතුව ගියා. නැටුම
නැවැත්තුව. ඇස් ෙලොකු කරල මෙග් දිහා බලල ” සාගර? මයි ෙගොඩ්… ඔයා ෙමෙහ
ෙමොනවද කරන්ෙන?” කියල ඇහුව. එයාෙග ඇස් ෙදෙකන් ගිනි පිටෙවනව. එයා ෙමොනව
කරන්නද කියල දන්ෙන නැහැ. සින්දුව ඉවරෙවන්නත් ලඟයි. එයාෙග මූණ රතු ෙවලා.
මම එයා දිහා බැලුව උඩ ඉඳන් පහලට. කිසි කතාවක් නැතුව මම හැරිල ආපහු එන්න ආව.
මම ෙගදර එනෙකොට රෑ 10 විතර ඇති. ගිය ගමන් කරපු පලෙවනි වැෙඩ් තමයි අක්කව
මතක් කර කර අෙත් පාරක් ගහපු එක. ෙවනදට වඩා මම දැන් එයා ගැන හිතනව. මට
එයාව මැවිල ෙපන්ෙන ෙදව් දුවක් වෙග්. එදා රෑ මට හරියට නින්ද ගිෙයත් නැහැ.
ෙහෝටෙල හිටපු ලස්සණ ෙහලුවැලි ෙකල්ෙලො ටික මතක්ෙවලා.
පහුවදා උෙද් මම නැගිටපු ගමන්ම හිතට ආෙව් අද දවෙස ෙවන්න යන ෙද් ගැන. ෂුවර්
එකටම ෙමොනව හරි ෙවනව. ඒත් ඒ ෙමොකක්ද කියල මම දන්ෙන නැහැ. අම්ම ෙවනද
වෙග්ම උෙද් 6.30 විතර නැගිටල වැඩට යන්න ලෑස්ති ෙවනව. එයා උෙද් ෙගදරින්
යනෙකොට 8.00 විතර ඇති. තාත්ත ඉතින් ෙවනද වෙග්ම ෙගදර නැහැ අදත්. පිටරට
බිස්නස් වැඩ වෙග්කට ගිහින්.
අම්ම ගිහින් විනාඩි 15 විතර පස්ෙස මෙග් කාමෙර් ෙදොරට ගහන සද්දයක් ඇහුන. මම
දන්නව ඒ එන්ෙන අක්ක කියල. මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි එයාටත් රෑ නින්ද යන්ෙන නැතිව
ඇති.”එන්න අක්ෙක.” මම කිව්ව. අක්ක ෙහමිහිට ෙදොර ඇරල ඇතුලට ආව. එයා ඇඳල
ඉන්ෙන ඉස්සරහින් දිගටම පලපු නයිටියක් විතරයි. ඇවිදල එනෙකොට දණහිෙසන්
ඉහලටම කකුල් ෙප්නව. ෙරද්ද හරිම තුනී නිසා යටට මුකුත් ඇඳල නැති බවත් ෙප්නව.
ඒත් ෙම් ෙවලාෙව මට නැගල නැහැකුතුහෙලන් පසුෙවන නිසා. අක්ක මෙග් ලඟට ඇවිත්
ඇෙඳේ වාඩි උනා. මට එයාෙග තන්වල නිපල් දුහුල් නයිටිය අතෙරන් ෙප්නව. ඒක දැක්කම
තමයි මෙග පයිය නගින්න ගත්ෙත.
“සාගර මට ඔයත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න ඕන.” ඇය කිව්ව.
“ෙහොඳයි අක්ෙක. අපි කතා කරමු.” මම උත්තර දුන්න.
“සාගර. ප්ලීස්. ප්ලීස් ෙම් කිසි ෙදයක් අම්මටයි තාත්තටයි කියන්න එපා. මට සල්ලි ඕන
කරල තිබුන. ඒකයි මම එහාට ගිෙය්. සල්ලි හම්බ කරන එකම විදිය ඒකයි කියල මම
හිතාෙගන හිටිෙය.” අක්ක මට බැගෑපත් ෙවමින් කියනව.
“ඒත් අක්ෙක ඔයාට ෙමොකටද සල්ලි? අම්මයි තාත්තයි ඔයාට ඕන හැම ෙදයක්ම ෙදනව.
එෙහම ෙන්ද?”
“ඒක ඇත්ත මල්ලි. ඒත් මම ගත කරන ෙම් ජීවිතයට හුඟක් සල්ලි ඕන කරනව. ඔයා
ෙහොඳටම දන්නව මම හරි සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්ෙන. ඉතින් ඒකට මම සල්ලි
ඉල්ලුවට ෙදමවුපිෙයො ෙදන්ෙන නැහැ.”
“ඔයා ෙකොච්චරකල් ෙවනවද ෙම් ෙජොබ් එකට ගිහින්? ෙකොෙහොමද පටන් ගත්ෙත?”
“දැන් අවුරුදු ෙදකක් විතර ෙවනව.” ඇය පිලිතුරු දුන්න.
“අවුරුදු ෙදකක්? එතෙකොට ඔයා ෙමෙහ හිටිෙය නැහැෙන? මීට මාස ෙදකකට කලින්
ෙන්ද ෙමහාට ආෙව?”
“ඒක ඇත්ත. මම ෙප්රාෙදනිෙය ඉන්නෙකොට එෙහ ක්ලබ් එකකත් ඩාන්ස් කලා.”
“ෙමොනවා?”
“ඉන්න මම ඔයාට ඔක්ෙකොම කියන්නම්.මම එෙහ හිටිෙය ෙහොස්ටල් එෙක් ෙගදරින් ෙදන
සල්ලි මැෙන්ජ් කරෙගන. ඒත් ඒ සල්ලි ෙහොඳටම මදි උනා. ඔයා දන්නවෙන මම ෙපොඩි
කාෙල ඉඳලම ඩාන්ස් කරන්න දන්න බව. ෙමෙහ ඉස්ෙකෝෙල උත්සව වලටත් ඩාන්ස්
කරල තියනවෙන. ඉතින් එෙහදි මෙග් හිටපු ෙහොඳම මිතුරියක් තමයි මට එෙහ ක්ලබ්
එකක ඩාන්ස් කරන්න අල්ලල දුන්ෙන. එයත් එතන ඩාන්ස් කලා. අන්න එෙහමයි මම
ෙම් වැෙඩ්ට පුරුදු උෙන්.”
“ඒත් අක්ෙක ඔයාට හිතුෙන නැද්ද කවදාවත් නයිට් ක්ලබ් එකක ඩාන්ස් කරන එක
ඔයාෙග ඉදිරි ජීවිතයට ෙහොඳ නෑ කියල? එෙහම කරන අය prost…. හැටියට තමයි
සලකන්ෙන. මම කිව්ෙව නරක ෙකල්ෙලො හැටියට.”
“නැහැ! නැහැ. මම එෙහම කිසිම නරක වැඩක් කරන්ෙන නැහැ මල්ලි! මාව විශ්වාස
කරන්න. මම එතන ඩාන්ස් කරනව විතරයි. ඒකට මට ෙගවනව.” මම කිසි ෙදයක්
ෙනොකිය ටික ෙවලාවක් හිටිය. අක්ක හරිම කනස්සල්ෙලන් ඉන්නව මෙගන් උත්තරයක්
පිටෙවන තුරු. එයා ආෙයත් මට කරදර කරනව උත්තරයක් ෙදන්න කියල. “අෙන්…ප්ලීස්
සාගර… ෙම් කිසි ෙදයක් අම්මලට කියන්න එපා… එෙහම උෙනොත් මං ෙකෙර් තියන
එයාලෙග විශ්වාෙස නැතිෙවල යනව. සමහරවිට මාව ෙගදරින් එලවල දාවි.”
“ඒත් අක්ෙක, ඔයා මෙගන් ඉල්ලා හිටින්ෙන ෙකොෙහොමද මම දන්න ෙද්වල් කියන්න එපා
කියල? ඔයා ෙම් කරන වැෙඩ් නරක එකක් කියල ඔයත් ෙහොඳටම දන්නව.” මම කිව්ව.
“ඔව් මල්ලි. ඔයා කියන්ෙන ඇත්ත තමයි. ඒත් මට කරන්න ෙවන ෙදයක් ඉතුරුෙවලා
නැහැ. මට සල්ලි ඕන කරනව. ඒව මම ෙකොෙහන් හරි ෙහොයා ගන්න ඕන. මම කියන්නම්
වැඩක්?”
“ෙමොකක්ද?”
“අපි ෙදන්න settlement එකකට එමු.”
“ඒ ෙමොකක්ද ඔයා කියන්ෙන?” කුතුහෙලන් ඇහුවට මම දන්නව ෙමයා ෙමොකාටද
එන්ෙන කියල. මටත් ඕන කරන්ෙන එතනට යන්න තමයි.
“ෙම් අහන්න මල්ලි.” ඇය කිව්ව. “ඔයා ෙමොකද කියන්ෙන මම ඔයාට මෙග් කාර් එක
පාවිච්චි කරන්න දුන්ෙනොත් ඔයාට ඕන කරන හැම ෙවලාවකම? හැබැයි ෙම් කිසි ෙදයක්
කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙහොඳද?” එයා එෙහම කිව්ෙව ඇස් ෙදෙක් කඳුලු පුරවෙගන. මට
කවදාවත් බැහැ එයාෙග ඇස්වල කඳුලු දකින්න. මම දන්නව මට එයාෙගන් ඕන
කරන්ෙන ෙමොනවද කියල. ඒක මම ෙමොන ආකාරෙයන් හරි ගන්නව දැන් ඉතින්.
“ඔයාට ඊට වඩා ෙදයක් කරන්න ෙව්වි අක්ෙක මම ෙනොකිය ඉන්නනම් කාටවත්.” මම
කිව්ව. “ෙම්ක හරි බරපතල කාරනයක්.” අක්ක කිසි කතාවක් නැතුව මෙග් දිහා බලන්
ඉන්නව මම කියන්න යන්ෙන ෙමොනවද කියල ෙනොදැන.
“මම ලඟ ඊටත් වඩා තවත් ෙහොඳ අදහසක් තියනව” අක්ක කිව්ව. “ඔයා ෙමොකද
කියන්ෙන මම ඔයාට ක්ලබ් එෙක ඉන්න ෙහොඳ ගෑණු ලමෙයක් set කරල දුන්ෙනොත්?
ඔයා ෙහොඳ හැඩකාර ෙකොල්ෙලක් සාගර. මට ෙහොඳටම ෂුවර් ෙකල්ෙලකුට ඔයා ගැන මට
ෙදපාරක් කියන්න ෙවන එකක් නැහැ! ඔයා ෙමොකද හිතන්ෙන ඒකට?”
“ෙමොකක්ද අක්ෙක ඔයා කිව්ෙව? ඒ ෙකල්ෙලො ඕනම පිට ෙකෙනකුට අරන් යන්න
පුලුවන්ද?”
“හැෙමෝම ෙනෙවයි. ඒත් ඒක කරල ෙදන්න පුලුවන් මට.”
“ෙමොකක් කිව්ව. එෙහනම් ඒ කියන්ෙන ඔයත්……….?”
“අෙන් නැහැ…. මම ඔයාට කිව්වෙන කලිනුත්. මම එෙහම ෙව්…. යන්ෙන නැහැ.” එයා
මට කෑගහල කිව්ව. “ඒත් සමහරු එෙහම යනව. ඉතින් කියන්න මට ඔයා කැමතියිද?”
“ම්ම්ම්ම්ම්. සමහරවිට….”
“එෙහනම් හරි මල්ලි.” අක්ක කිව්ව. “ඔයා එතන හුඟක් ෙවලා හිටියෙන? එතන හිටපු
ෙකල්ෙලො ඔක්ෙකොමල වෙග් ඔයා දැක්කත්ෙන? මට කියන්න ෙකොයි ෙකල්ලටද ඔයා
වැඩිෙයන්ම ආස උෙන්?” මම කිසි ෙදයක් ෙනොකිය ෙදගිඩියාෙවන් ඉන්ෙන. “oh…come
on මල්ලි…. මට ෙප්නව දැනුත් ඔයාට ඉන්න බැරුව ඉන්ෙන මම කියපු ෙද්වල් අහල.
කවුරු හරි හිෙත් තියාගත්තම තමයි එෙහම ෙවන්ෙන. ඒ කවුද? ෙගදර ඇවිත් ඔයා කවුරු
ගැනද කල්පනා කරකර හිටිෙය මුලු රෑම?” මම තාමත් නිහඬයි.
“ඔයාට ඇත්තටම දැන්ගන්න ඕනද අක්ෙක?” මම ඇහුව.
“ඔව්. ඇත්තටම දැනගන්න ඕන.” එයා කිව්ව. “ඔයා ඊෙය දැකපු ඕනම ෙකල්ෙලක්
ඉන්නවනම් මට කියන්න මම ෙසට් කරල ෙදන්නම්.” මම හරි කලබලයි දැන්. හුස්ම තද
කරල අල්ල ගත්ත. පපුව ඩිග් ඩිග් ගාල ගැෙහනව.
“ඇ…ඇත්තටම අක්ෙක…ඊෙය රෑ මම ෙගදර ඇවිත් හිතින් හිත හිත හිටිෙය ඔයා ගැන.
මෙග කවිත අක්ක ගැන.” මටම පුදුමයි මම එෙහම ෙදයක් කියපු එක ගැන. ඇත්තටම මම
එෙහම කිව්ව. අක්ක කට ඇරෙගන එතන වාඩිෙවලා හිටිෙය ෙෂොක් එකක් වැදුන ගානට.
“ඔයාට ඇත්තටම පිස්සුද? මම ඔයාෙග අක්ක. ඔයා මෙග මල්ලි.” එයත් වියරුෙවන්
කියාෙගන ගියා. “ඔයා කියන්ෙන ඔයාට ඕන කරනව මාත් එක්කල …….? ඔයාට එෙහම
හිතන්නවත් පුලුවන්ද? අපි ෙදන්නට ෙසක්ස් කරන්න බැහැ…. අපිට කවදාවත් බැහැ….
oh…my god… එෙහම කරන්න කලින් මාව මැෙරයි.” අක්ක ඇෙඳන් නැගිටල හයිෙයන්
ෙදොරත් වහෙගන එලියට ගියා.
ෙම් ෙවලාෙව මම දන්ෙන නැහැ මම කෙල් හරි ෙදයක්ද කියල. මට එත් ඕන කරල
තිබුෙන නැහැ අම්මලට කියල එයාව අමාරුෙව දාන්න. හැබැයි කිව්ෙවොත් නම් ෂුවර්
එකටම ෙසොරිම තමයි. එෙහම හිත හිත මම අනිත් පැත්ත හැරිල නිදා ගත්ත. පැයකට
විතර පස්ෙස මම නැගිටලත් හිතුෙව මෙග අක්කෙග ලස්සණ ඇඟ ගැනමයි. ෙකොෙහොමද
මම ඒ ඇඟ අල්ලන්ෙන කියල හිත හිත පයිය හුරතල් කරනෙකොට මෙග් ලඟ තියන
ෙෆෝන් එක රින් උනා. “ෙහෙලෝ?” මම ආන්සර් කලා.
“සාගර?” අක්ක කතා කරන්ෙන එයාෙග කාමෙර් ඉඳල. “ඔයා ෙමොනවද කරන්ෙන
මල්ලි?” අක්ක ඇහුව. ෙබොෙහොම නිවිහිල්ෙල කතා කරන්ෙන.
“ඔයාට දැනගන්නම ඕනනම් මම කියන්නම්.”
“ඒකෙන මම ඇහුෙව?”
“මම අෙත් ගහනව.”
“ඇත්තටම….? නවත්තන්න ඔයා දැන් කරන වැෙඩ්. එන්න මෙග කාමෙර්ට. මම ලඟ
ෙහොඳ අදහසක් තියනව ඔයිට වඩා.” කලිසම උස්ස ගත්ත මම අක්කෙග කාමෙර්ට ගිහින්
ෙදොරට තට්ටු කලා. “ඇතුලට එන්න සාගර. ෙදොර අගුල දාල නැහැ.”
ඇතුලට ගිය මම දැක්ෙක එයා තාමත් ඇඳන් ඉන්ෙන ඉස්ෙසල්ල ඇඳන් හිටපු නයිටියමයි.
හැබැයි උඩ හුක් ෙදකම ඇරිල තන් ෙදකත් ටිකක් ෙප්නව. එයා ෙපොත් ෙම්ෙස ලඟ
හිටෙගන ඉන්නව අෙත් ෙකෝපි එකකුත් තියාෙගන. තව ෙකෝපි ෙකෝප්පයක් ෙම්ෙස උඩ
තියනව. ” මම අපි ෙදන්නට ෙකෝපි හැදුව.” එයා කිව්ව. “ඇත්තටම ඔයා අෙත් ගගහද
හිටිෙය මම කතා කරනෙකොට?” එෙහම අහල මෙග් නැගල තියන පයිය දිහා කූල් එෙක්
බැලුව.
“ෙමොකක්ද ඔයාෙග හිෙත් තිෙයන්ෙන කරන්න?” මම එෙහම අහමින් ලඟට ගිහින් ෙකෝපි
එක අතට ගත්ත.
“ෙම් බලන්න සාගර. අපි සාධාරනව හිතමු. අපි ෙදන්න අක්කයි මල්ලියි. ඉතින් අපි
ෙදන්නට ෙමෙහම එකතු ෙවන්න බැහැ.”
“ඕක අහන්න ෙනෙවයි ෙමතනට ආෙව.” මම කිව්ව. “ඒක තමයි මට කරන්න ඕනෙවලා
තිෙයන්ෙන නිශ්ෂබ්දව ඉන්නනම්. I am sorry අක්ෙක. ඔයා දන්ෙන නැහැ ඔයා මාව
ෙකොයි තරම් පිස්සු වැට්ටුවද කියල! ඔයා ආපු දවෙස ඉඳල මට හරියට නින්ද ගිෙයත්
නැහැ.”
“මම දන්නව මල්ලි” එයා ෙමෝඩ හිනාවක් දාල කියනව. “සමහර දවස් වලට මම අම්මට
උදවු ෙවනව ෙරදි ෙහෝදන්න. එතෙකොට මම දැකල තියනව ඔයාෙග ෙබඩ් ෂීට්වල
පැල්ලම්. ඉතින් මම දැනන් හිටිය ඔයා අෙත් ගහනව කියල. ඒත් ගිෙය සතිෙය තමයි මම
දැනගත්ෙත ඔයා අෙත් ගහන්ෙන මාව සිහිකරෙගන කියල.”
“ගිෙය සතිෙය?” මම පුදුම උනා.
“ගිය සතිෙය දවසක හවස මම ෙගදර ඇවිත් ඊට ඉසසරින්ද ් ඇඳපු ඇඳුම් ෙහෝදන්න ගිය
ෙවලාෙව මම දැක්ක මෙග බ්රා එෙක් ෙලොකු පැල්ලමක් තියනව. අනික ඒ පැල්ලම
එතෙකොටත් ෙතතයි. ඒතෙකොටයි මට මතක් උෙන් මම ෙදොර වහන්න අමතකෙවලා ගියා
ෙන්ද කියල. ඉතින් ඒ ෙවලාෙව ෙගදර හිටිෙය ඔය වැෙඩ් කරන්න ඔයා විතරයි.” මට වස
ලැජ්ජවක් ආෙව. “මම දන්නව මල්ලි.මුලින් මට හරියට තරහ ගියා ඒ වැෙඩ්ට. පස්ෙස මම
කල්පනා කලා ඔයා ෙපොඩි ෙකොල්ෙලක් නිසා ඒක ඒ තරම් ෙදයක් ෙනෙවයි කියල. ඉතින්
මම හිතා ගත්ත අම්මට ෙනොකිය ඉන්න”
“ඒක එතරම් ෙදයක් ෙනෙවයි අක්ෙක මට විරුද්ධව අම්මලට කියන්න. ඊට වඩා ෙහොඳ
තුරුම්පුවක් මෙග් ලඟ තිෙයන්ෙන. මට හිෙතෙන අද මට අම්මල එක්ක ෙම් ගැන කතා
කරන්න ෙව්වි.” ෙකෝපි බීල ඉවරවුන නිසා ෙකෝප්පය ෙම්ෙස උඩින් තියල මම ආපහු
යන්න හැරුන.
“ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම ඉන්න සාගර.” අක්ක මෙග් අතින් අල්ලෙගන කිව්ව. “ඔයා මට කියල
ඉවර කරන්න ඉඩ දුන්ෙන නැහැෙන? මට ඔයාට මෙග් එක ඇතුලට දාල ගහන්න ඉඩ
ෙදන්න බැහැ. අපි පිටින් ටිකක් ෙසල්ලම් කරමු.”
“මට ෙත්ෙරන්ෙන නැහැ ඔයා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්න හදන්ෙන කියල.”
“ඉන්න මම කියල ෙදන්න.” අක්ක බිබී හිටපු ෙකෝපි එක ෙම්ෙස උඩින් තියල මෙග්
පැත්තට හැරිල කියනව “එන්න මෙග් ලඟට. ඉස්සරහින් මෙග් ගවුෙම ෙබොත්තම් ගලවල
අරින්න.” මම දැන් කුතුහලයට පත්ෙවල. මම එයා කියපු විදියට නයිටිෙය ෙබොත්තම්
එකින් එක ගලවල පලු ෙදක ෙදපැත්තට කලා. අක්ක යටට මුකුත් ඇඳල නැහැ. තනිකරම
ෙහලුෙවන් ඉන්ෙන. “ඔයාට මෙග් ඕනම තැනක් අල්ලන්න මල්ලි දැන්.”
මෙග් අත් ෙදක ගැෙහනව. ඒත් මම කිට්ටුෙවලා දකුණු තෙන් අල්ලල අල්ෙලන් නිපල්
ෙපොඩි කරනව. මෙග් අතට ෙහොඳ සිඳු බවක් දැෙනනව වෙග්ම පයියත් නැගෙගන එනව.
අක්ක මෙග් ටී ෂර්ට් එක ගලවල දාල මාව ඇඟට ෙහේත්තු කරගත්ත. එයාෙග තරමක්
ෙලොකු තන් ෙදක දැන් මෙග නිරුවත් පපුවට තදෙවලා මාව පිස්සු වට්ටනව. එයාෙග මුලු
ඇඟම මට ෙහේත්තු කරල මෙග් ඇඟට අතුල්ලනව. මෙග් පයිෙය ටිප් එක එයාෙග බෙඩ්
වදිනව. “අපි යමු ඇඳ උඩට මල්ලි” අක්ක කිව්ව.
අක්ක නයිටිය ගලවල සම්පූර්ණෙයන්ම නිරුවත් ෙවලා තමයි ඇඳට ෙගොඩ උෙන්. මම
ඇෙඳේ ඇලෙවල ෙමයා ඊලඟට කරන්න යන්ෙන ෙමොකක්ද කියල බලන් ඉන්නව. එයා මට
වඩා ෙහොඳට experience තියන ෙකෙනක්ෙන. අක්කත් මෙග් මූණ බලාෙගනම ඇෙඳේ මං
ලඟින්ම ඇල උනා. “මෙග් පැත්තට හැෙරන්න සාගර.” දැන් ෙදන්නට ෙදන්න මූණට මූණ
බලන් පැත්තට හැරිල ඉන්ෙන. මම එයාෙග තන් ෙදක අතගාමින් කිව්ව
“අක්ෙක මට ඔයාෙග තන්ෙදක උරන්න ඕන.” කවිත ෙලොකු හුස්මක් අරන් හිනාෙවලා
කිව්ව
“ඉතින් උරන්න මල්ලි ඇතිෙවනකන්.” මම ටිකක් පාත්ෙවලා වම් තෙන් නිපල් එක කටට
අරන් උරනව අනිත් තෙන් පිරිමදිමින්. එයා ෙහමිහිට ෙකඳිරි ගාන්න ගත්ත. මට තවත්
ඉන්න බැරි උනා. මම ඇඳල හිටපු ෙජොකා ගලවල පයිය එයාෙග ඇෙඟ් ඇතිල්ලුව. අතක්
පහලට යවල පයිය අල්ලෙගන ඉස්සරහ පස්ස ගහන ගමන් තන් ෙදක උරමින්
ෙලවකනව. ඒක දැකපු අක්ක එයාෙග අත පහලට කරල මෙග පයිය අල්ලෙගන අෙත්
ගහන්න ගත්ත. එෙහමම මම එයාෙග පිට මැද්දට අත් යවල අතගානෙකොට එයා හයිෙයන්
අෙත් ගහනව. මෙග් මූණ ලඟටම එයාෙග මූණ ෙගනත් මෙග් ෙතොල් ෙදක උඩින් එයාෙග
ෙතොල් තියල තද කරල කිස් කරන්න ගත්ත. ඉන් පස්ෙස හිස පහතට හරවල එයා මෙග්
අෙත් ගහන හැටි බලන් ඉන්නව. එයා හයිෙයන් මෙග් අෙත් ගහන ගමන් හති අරිමින්
මෙග් කන ලඟට කරල ෙකොඳුරන්න ගත්ත. “සාගර ඔයා කැමතිද මම ඔයාෙග එක
උරනවට?”
“ෙමොකක්ද කිව්ෙව?” මම එයාෙග රාගෙයන් මත් උන ඇස් දිහා බලන් ඇහුව.
“මම ඇහුෙව ඔයාෙග එක මම උරන්නද කියල.”
“අෙන්..අක්ෙක. මම හරි ආසයි.” ඒක අහපු ගමන් එයා නැගිටල ඇෙඳන් බිමට බැස්ස.
“ෙමහාට ඇවිත් ෙමතනින් වාඩි ෙවන්නෙකො එෙහනම්.” මාව ඇඳ අයිනට ඇදල ගත්ත.
මම ඇඳ අයිෙනන් වාඩි උනාට පස්ෙස එයා ෙකොට්ටයක් අරන් මෙග් ඉස්සරහ බිම දාල ඒ
උඩ දණ ගහෙගන එක අතකින් පයිය හුරතල් කරමින් අනිත් අතින් ඇට ෙදක මිරිකන්න
ගත්ත. ඔලුව පාත් කරපු අක්ක මෙග පයිෙය ටිප් එකට කිස් එකක් දීල මුලු පයියම කට
ඇතුලට දාෙගන ඔලුව උස් පාත් කරනව පිස්සුෙවන් වෙග්.
“අක්ෙක ඔයා කරන විදිහ දැක්කම මට ෙප්න්ෙන ඔයා ෙම්කට හරිම දක්ශයි. ෙකොෙහන්ද
ඉෙගන ගත්ෙත? ඔයත් ක්ලබ් එෙක් ඉන්න අනිත් ෙකල්ෙලො වෙග් හැෙමෝටම කරනවද?”
“නැහැ මල්ලි. මම අනිත් අය වෙග් හැෙමොටම උස්සන්ෙන නැහැ. ඒත් මම virgin
ෙකෙනකුත් ෙනෙවයි.”
“ඔයා කාට කියලද මුලින් කරව ගත්ෙත.”
“මට ෙප්රාෙදනිෙය හිටිය යාලු ෙකොල්ෙලො කීප ෙදෙනක්. එයාල එක්ක තමයි මම මුලින්ම
ෙකරුෙව. තව මම එෙහදි ෙකල්ෙලො එක්කල බ්ලූ ෆිල්ම්සුත් බලලත් තියනව.” දැන් එයා
හරිම ආසාෙවන් තමයි මෙග් පයිය උරන්ෙන. “හුඟ කාෙලකින් මල්ලි මම ෙම් විදියට
එකක් උරෙන.” එයා ෙහමිහිට කිව්ව. “සාගර මෙග ෙපොඩි මල්ලි….” එයා ඉරිල්ලට ටිකක්
නිවාඩුවක් දීල, හැබැයි හයිෙයන් අෙත් ගැහිල්ල කරන ගමන් ආෙයත් කියනව “මම හරි
ආසයි මල්ලි ඔයාෙග ෙම් ෙනොඉඳුල් ෙපොඩි එකාට. ඒක හරිම ලස්සණයි.” මට මෙග්
හීනයක් හැබෑ උනා වෙගයි අක්කෙග ලස්සණ මූණ මෙග කකුල් අතෙර තියනෙකොට. එයා
ආෙයත් පයිය උරන්න ගත්ත. මුලු කාමෙර්ම නිෂ්ශබ්දයි. ඇෙහන එකම සද්ෙද තමයි
අක්ක මෙග් පයිය කෙට් දාෙගන උරන සද්ෙද. මට දැන් යන්නත් ලඟයි.
“ඕ…අක්ෙක් මට යන්න එනවා……” මම කිව්ව. ඒක අහපු ගමන් එයා මෙග් පයිය
හයිෙයන් උරන්න ගත්ත. ටිකකින් පයිය කටින් එලියට අරන් අෙත් ගහනව කට ඇරන් දිව
පයිය ලඟට ෙගනත්. මට ගිය කැරි ටික මුලින්ම එයාෙග කට ඇතුලටම විද්ද. එයා
ආසාෙවන් කට ඇරෙගන පයිය එල්ල කෙල් කැරි ටික කට ඇතුලටම යන විදියටයි. මම
හිතන්ෙන ඒ ෙවලාෙව තමයි මට ෙවනදට වඩා කැරි ෙගොඩක් යනව දැනුෙන. ගැලුමක්
විතර කැරි මට ගියා. කැරි ගිහින් නැවතුනාට පස්ෙස අක්ක පයිය ආෙයත් සැරයක් කට
ඇතුලට දාෙගන අන්තිම බිංදුවත් උරල බිව්ව. මට දැනුන සනීෙප කියල නිම කරන්න
බැහැ.
මෙග් ලඟ දණ ගහන් හිටපු එයා නැගිටල මෙග් ලඟින්ම ඇල උනා හරි මහන්සිෙයන්.
එයාට දාඩියත් දාල. “ඔයාට තුවායක් ෙගනත් ෙදන්නද?” මම අක්කෙගන් ඇහුව.
“එපා මල්ලි අපි ෙදන්න තුරුල් ෙවලා නිදාගමු. මම දන්ෙන නැහැ ඔයාට ෙකොෙහොමද
කියල. මට නම් හරි මහන්සියි.” මම එයාෙග පැත්තට හැරුන. අක්ක මාව තුරුල් කර
ගත්ත. එයෙග මුලු ඇඟම ඇෙලනව දාඩිය වලට. “මම එකක් කියන්න ඕන සාගර ඔයාට.
ෙම් වැෙඩ් අපිට කරෙගන යන්න පුලුවන් ඉස්සරහටත්. මම හරි කැමතියි එෙහම ඇතුෙල
දාන්ෙන නැතුව පිටින් කරන ඒවට. මම හිතුෙව ඉඳල හිටල ඔෙහොම කරන්න. ඒත් මම
ඔයාෙග එක අල්ලෙගන කරනෙකොට ඉෙබ්ටම කටට ගන්න හිතුන.”
අපි ෙදන්න ෙතොල් පටලවෙගන උරනව. මෙග අත් ෙදක ෙවවුලනව. මම එයාෙග තන්
ෙදක අත ගාන්න ගත්ත. නිපල් ෙදක ඇඟිලිවලින් මිරිකමින්, අතින් තන් ෙදක ෙපොඩි
කලා. ඒව මෙග් අතට ෙගන දුන්ෙන හරිම සනීපයක්. ඉෙබ්ම ආෙයත් මෙග පයිය
නැගෙගන එනව. පයිය එයාෙග නිරුවත් කකුල් මුල ගෑෙවනව. අක්ක එක සැෙර්ම
නැගිටල ඇෙඳේ තිබුන coverlet එක අරන් අපි ෙදන්නෙගම ඇඟවල් උඩින් දාල වහෙගන
මාව එයා ලඟට තවත් ඇදල ගත්ත ෙහොඳට තුරුල් කරන්. ටිකකින් ෙදන්නටම නින්ද ගියා.
ෙම් මාෙසටම මට ෙහොඳට නින්ද ගිය ෙවලාව තමයි ඒ.
පැය ෙදකකට විතර පස්ෙස මාව කවුද ෙහොලවනෙකොට තමයි ඇහැරුෙන්. “නැගිටින්න
මල්ලි. දැන් ඔය නිදාගත්ත ඇති.” අක්ක මාව ෙහොලවමින් කියනව. “මට ෙහොඳටම
බඩගිනියි. අපි තාම උෙද්ට කෑෙවත් නැහැ. නැගිටල යමු කන්න.” මම බාෙගට නිදල
ඇහැරුන නිසා ඇස් ෙපොඩිකරමින් නැගිට්ෙට. අක්ක තාමත් ඉන්ෙන ෙහලුෙවන්. එයා
අල්මාරිය ලඟට ගිහින් ඇරල shirt එකක් අරෙගන ඇඳගත්ත. ඒක එයාට හුඟක් ෙලොකුයි.
ගෑණි එක ෙබොත්තමක්වත් දාගන්ෙන නැතුව ඉස්සරහින් ඇරෙගන ඇඟ ෙපන්නෙගන
ඉන්ෙන.
“ඔයා මාර ලස්සණයි අක්ෙක.”මම කිව්ව. ඉස්සර මම පුදුම කට්ටක් කෑවට එයාෙග ෙහලුව
බලන්න, දැන්නම් කරදරයක් නැතුවම එයා මට ෙපන්නෙගන ඉන්ෙන. මම ටිකකින්
කුස්සියට යනෙකොට අක්ක උෙද්ට කන්න කෑම හදනව අර ඉස්සරහින් ෙහලුව ෙප්න්න
ෙලොකු shirt එක විතරක් ඇඳෙගන. මම පස්ෙසන් ගිහින් එයාව බදාෙගන ඉණ වෙට්ට අත්
ෙදක යවල තුරුල් කරන් තන් ෙදක අතගාමින් ෙබල්ල කිස් කරන්න ගත්ත. තන් ෙදක
අතගාමින් එෙහම කරනෙකොට එයත් ආසාෙවන් ඉවසෙගන සනීෙපට ඉන්නව. කිසි
විරුධත්වයක් ෙපන්නන්ෙන නැතුව. එයා පස්ස හැරිල මෙග් දිහා බලල හිනා උනා.
“අපි කෑම කාල ඉවරෙවලා ආෙයත් ඇඳට යමු. හරිද? මට ඕන කරනව ඔයාට යමක්
උගන්නන්න” අක්ක කිව්ව.
“හරි අක්ෙක. ඔයා කියන ඕනම ෙදයකට මම ලෑස්තියි.” කෑෙමන් පස්ෙස අපි ආෙයත්
කමෙර්ට ගියා. එයා උඩුබැලි අතට ඇඳ උඩ ෙපරලුනා. දකුණු අෙත් මැදඟිල්ල කෙට් දාල
ෙකල ගාෙගන එයාෙග චූව මසාජ් කරනව දැන්. “දැන් මෙග් වාෙර සාගර. මෙග් වාෙර මට
යවාගන්න ඕන.”
“ඉතින් මම ෙමොනවද කරන්න ඕන?”
“එන්න මල්ලි ෙමහාට ඇවිත් මෙග් චූව කිස් කරන්න.” මම ඇඳ උඩට ගිහින් ඇඟ උඩින්
කකුල් ෙදක දාෙගන එයාෙග කලව පිරිමදිනව. මට හරි ඉරිසියයි අක්කෙග ලස්සණ ෙරෝස
පාට මයිල් නැති චූව දැක්කම. “බය ෙවන්න එපා ලමෙයො.” එයා කිව්ව. මෙග ඔලුෙවන්
අල්ලෙගන පහලට තල්ලු කරා. “බය නැතුව කිස් කරල ෙලවකන්න බබා. මම ඔයාට
කියල ෙදන්නම් කරන විදිය.” මම දිෙවන් එයාෙග ක්ලිට් එක ෙලවකනෙකොට ෙම්ක ගති
වැඩක් කියල මට ෙත්රුනා. ඒෙකන් එන සුවඳටයි රසටයි මම හරි ආස කලා. මම දැන්
අක්කෙග හුත්ත ෙලවකමින් උරනව. විනාඩි 5ක් විතර යනෙකොට අක්ක කියනව
“සාගර….හරි සනීපයි ෙකොල්ෙලො… තව ටිකක් හයිෙයන් කරන්න මෙග පන…” මම දිව
හයිෙයන් එයාෙග හුත්ත ඇතුලට යවනවයි, එලියට ගන්නවයි. අක්ක රාගෙයන් මත්ෙවලා
ඔලුව ෙදපැත්තට වනනව හයිෙයන් හුස්ම ගනිමින්. “මල්ලි ඔයාෙග ඇඟිල්ලක් ඇතුලට
දාල කරන්න වස්තුෙව්…” මම එය පිලිපැද්ද. අක්ක මාව කලින් ෙහොඳට සනසපු නිසා මට
දැන් ඕන කරනව එයාටත් ඒ විදියටම කරල සුවයක් ෙගන ෙදන්න. මම එයා කියපු
විදියටම ඇඟිල්ෙලන් fuck කරමින් ක්ලිට් එක දිෙවන් පිරිමැදල හුත්ෙතන් එන ජූස් උරල
ෙබොනව. අක්ක මෙග් කටට පුක උස්ස උස්ස හුකනව ඔලුව හුත්තට තද කරගනිමින්.
අන්තිෙම්දි ගිනි කන්දක් පිපිරුව වෙග් මෙග කටට හුතු කැරි විද්ද. එයාට ඕන කරනෙද්
මම කලා. මම එයාට සුරාන්තයක් ලබල දුන්න.
“oh…my god……ඒක නම් මෙර් මරු මල්ලි.” එයා කිව්ෙව හති දමමින්. අක්ක මෙග් දිහා
බලනෙකොටත් මම හිටිෙය එයාෙග හුත්ත ෙලවකමින්. “දැන් ඔය ඇති මෙග ෙකොල්ෙලො.
උඩට එන්න.” මට කිව්ෙව අත් ෙදක දික් කරමින්. මම එයාෙග ඇඟ උඩට ඇවිත් එයෙග
ෙතොල් කිස් කරන්න ගත්ත. අක්කෙග කට ඇරල මම දිව කට ඇතුලට දැම්ම. එයත් කිසි
ගානක් නැතුවම දිව උරනව. ඒ ගමන්ම මෙග් නැගල තියන පයිය මම එයාෙග හුත්ෙත
අතුල්ලමින් ඉන්ෙන. “එපා මල්ලි එපා. අපි ෙදන්නට හුකන්න බැහැ. ඒක ෙහොඳ නැහැ.”
මාව ඇඟ උඩින් අහකට තල්ලු කරමින් කිව්ව.
“අෙන් අක්ෙක මට ඕන.”
“අද බැහැ. අපි ෙවන දවසක එෙහනම් කරමු. මම කිව්වෙන. මම තව ටිකක් කල්පනා
කරල බලල ඉඩ ෙදන්නම්.”
“අක්ක ෙපොෙරොන්දු ෙවනවද? නැත්නම් ෙම්ව කරාට මට හරියන්ෙන නැහැ. මටත්
එෙහනම් තව ටිකක් කල්පනා කරල බලන්න ෙවනව.”
“හරි හරි මම බෑ කිව්ෙව නැහැෙන? අද බෑ කියල විතරයි කිව්ෙව. ඉතින් ඔයා අප්ෙසට්
ෙවන්න එපා. ” එෙහම කියල එයා ආෙයත් මෙග් පහලට ලිස්සල ගිහින් පයියට කිස්
එකක් දීල කෙට් දාගත්ත.

මේවත් කියෙව්වද?

නොසැලෙන​ සෙනෙහස – 03 කොටස (NEW)

නොසැලෙන​ සෙනෙහස – 03 කොටස (NEW)

සමාධි සහ ඇගේ මව, ඩිලානි සිය නිවසේ නවත්වා ගත්තේ මුලු හදවතම මිතුරු දමින් සහ සෙනෙහසින් …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *